Wieliczka amones akurimas

Steigdami ámonæ, mes tikrai norime bûti sëkmingi. Kaip þinote, rezultatas yra ne tik ádomi programa ir niðinës pramonës ðakos paieðka, bet ir visos ámonës geras valdymas. Jei norime turëti garantijà, kad viskas vyksta pagal uþduotis, ir jei planuojame kontroliuoti kiekvienà procesà, verta remtis naujais sprendimais. Kà mes kalbame?

Þinoma, tai yra specializuota programinë áranga ámonëms. Jø pavyzdþiai bus „erp“ programos, dël kuriø ámonë yra rami ir automatizuota. „Erp“ sistemos uþtikrina ámonës valdymà, uþtikrina perduodamø pajëgumø saugumà ir suteikia klientams paprastus uþsakymus. Tai, kad mes norime, kad ðis poþiûris bûtø ádomus, yra galvoti apie tai, kaip pasirinkti ir iðmokti tokià sistemà. Mes apsvarstysime kelias pasirinkimo galimybes. Visø pirma, tokios programos yra prieinamos nemokamai. Jis veikia tik su pagrindinëmis galimybëmis ir negarantuoja visiðko suderinamumo su þinoma kompanija. Tokia iðeitis, kad naudinga pradedantiesiems verslininkams, vertina tuos, kurie nori patikrinti, kaip vyksta sistemos. Taèiau, jei norite, kad pradþioje galëtumëme pilnà versijà, tinkamiausias pasirinkimas bus mokamas. Labai svarbu, kad jø mokymas bûtø ádomus specialistams. Ðis procesas vyksta keliais etapais. Pradþioje specialistai turi mokytis su ámonës profiliu, jie taip pat turi iðsiaiðkinti, su kokiomis problemomis susiduria ámonë. Taèiau dël to jie galës atsispirti ir sudaryti atskirus modulius, jei jie atitiktø jø poreikius. Naujosios erp sistemos yra tokios lanksèios, kad pradþioje galime pasirinkti tik kelias ið labiausiai nurodytø programø. Tada be dideliø sunkumø galime ákelti daugiau moduliø. Dël galimybës iðplësti organizmus elgsenai, paprastai galësime priimti ávairias galimybes.

Ágyvendinus programas, atëjo laikas mokyti darbuotojus. Todël individualiø programø tvarkymas yra intuityvus, todël reikia pasirinkti toká mokymà.