Virimas ir kepimas su sara

Jei norëtume ruoðti maistà, vienas ið darbø, kuriø metu daug laiko praleidþiame, yra produktø pjaustymas. Todël negalima paslëpti, kad yra sunki ir daug laiko atimanti uþduotis. Su iðgelbëjimu ateisime su darþoviø ir vaisiø pjaustytuvu. Tokio profesionalaus, bet neegzistuojanèio átaiso dëka mûsø virtuvës revoliucijos baigsis tiksliai ir dþiaugsmingai. Kas nesidþiaugia paskutine galimybe patikti ir patobulinti save?

Hallu Motion

Salotø paruoðimas arba Italijos sriubos pjaustymas apsaugai su malonumu!Darþoviø pjaustyklë ir pelnas neabejotinai prisidës prie tø, kurie mëgsta sveikà mitybà. Dëþutëje vartojamos mitybos yra labai populiarios paskutiniame etape, taèiau apskritai yra didelis susidomëjimas pirkti mûsø sukurtas ir supakuotas maistas. Keptos darþovës ir poveikis yra puikus uþkandis tarp valgiø. Taèiau mes neturime apsiriboti kubu, nes áranga siûlo platø dydþiø ir ilgiø spektrà. Yra banalus, bet valgyti vizualiai patrauklius patiekalus tikrai atneða daugiau malonumo ir pagerina mûsø nuotaikà. Pakviesti tipai taip pat þiûri á subtiliai garnuotus patiekalus ir uþkandþius ið áëjimo.Kvadrate galima gauti daugiafunkciniø patiekalø, kurie bus naudojami tiek darþovëms, tiek vaisiams pjauti. Yra daug pjaustyklø, skirtø tik darþovëms ir tik vaisiams, ir daug dalykëliø, skirtø tam tikriems produktams. Brangu, kad mûsø áranga bûtø ruoðiama ið tam tikros medþiagos ir kad pjaustytuvo mentë yra pagaminta ið paprasto nerûdijanèio plieno. Patogumas ir paprastas valymas neabejotinai padidins vertæ. Lengva naudoti objektà, jo funkcionalumà ir patikimumà. Graþiø daiktø mëgëjams tikrai bus keletas dizaineriø, ádomiø estetiniø pjaustytojø, kurie, be jø praktiðkumo, patys atliks dekoratyvines funkcijas.Maisto gaminimas nenori bûti sausas. Virtuvë yra vaizduotës ir knygø erdvë, verta ákvëpti ir remti vizualiai ádomius objektus.