Veiksmingas darbo fondas

Gërimas ið brangiausiø taðkø þmogaus gyvenime jau yra klimatas ir siûlo jo naudojimà kuo efektyviau. Taigi jis kalba ne tik apie tai, kad yra asmeninis, bet ir apie savo darbà, kuris suteikia mums maþai laisvo. Pvz., Stengdamiesi savo verslà, stengiamës uþtikrinti, kad visi jo procesai bûtø vykdomi maþiausiai laiko. Tokiomis akimirkomis verta pamàstyti apie techninæ paþangà ir tobulus sprendimus, kurie verèia mus visus antrà dienà.

Efektyvus laiko valdymas, bûdamas restoranu, yra dvigubai svarbesnis nei grupëse su dalimis. Restoranas vaidina savo populiarumà ir iðvaizdà, palaikydamas santykius su klientu, taèiau geriausia paruoðta paslauga, kurioje patiekiami skanûs patiekalai. Maisto skonis praranda svarbà, kai turime laukti per ilgai. Verta investuoti á tinkamà programinæ árangà, siekiant pagerinti visà mûsø virtuvës logistikà. Todël reikëtø apsvarstyti tokias sistemas kaip gastro pozityvioji programa. Taigi ji taip pat yra mobilioji programa, taip pat visos virtualios priemonës, leidþianèios jums valdyti savo parduotuvæ su gera kontrole. Jo savybes galima pastebëti jau uþsakant, kuris automatiðkai patenka á virtuvæ be padavëjo ásikiðimo. Priklausomai nuo to, kaip jûsø prietaisas yra sukurtas, kad galëtø paleisti restoranà, mûsø uþsakymø praneðimai gali uþeiti. Kurjeris, teikiantis gyvenimà telefonu, þinos apie kità kursà, kol jis pasieks rekonstrukcijà ir gauna uþsakymà. Todël taupymas scenoje yra pagrindinë prieþastis, kodël verta ádëti kai kuriuos naujus produktus á áprastà, sunkø darbà, kuriame veikia nedidelë gastronomija.

Leiskite klientams jaustis, kad jie yra pagrindiniai jûsø parduotuvës herojai. Parodykite jiems, kad jie nori, kad jø metu, ir suteikti jiems visus savo valgius greièiau, nei jie ásivaizduoja. Jûs galësite stebëti visà uþsakymo vykdymo procesà ið bet kurios vietos, net ir pastate. Galësite galvoti apie kiekvienà komponentà - uþsakymus, ágyvendinimà, finansus, patiekalus ir papildomas pastabas. Verslo kontrolë tampa maþiausia problema. Privalumai bus naudojami ne tik klientams. Tobulindami restoranà darbuotojai bus ypaè patenkinti. Darbo raðymas bus malonesnis nei bet kada. Investuodami á technologijas, apeinsite savo konkurentus.