Vaiko nedtumo vystymasis po menesio

Pirmi nëðtumo laikai yra svarbiausi vaikui. Taip yra todël, kad visi organai ir gyvenimas pagerëja, per ateinanèius mënesius kito moters bûklë yra praktiðkai ten. Nenuostabu, kad gydytojai perspëja bûsimas motinas, kad ypaè ðiuose pagrindiniuose savo palaimintos bûsenos momentuose jie daug paklaustø apie save, pabandytø ne susirgti, o ne iðgydyti stiprius vaistus, kurie galëtø sukelti rimtà þalà jø bûsimam vaikui. Taèiau yra þinoma, kad sunku iðeiti ið pastato 9 mënesius, o sniego ir ðalèio, ypaè saulëgráþos metu, ir dël stipriø hormoniniø pokyèiø moters organizme praktiðkai neámanoma paðalinti.

Visø pirma, neturëtumëte panikos, kai pastebëjote, kad nëðtumo metu bûna ðalta. Ðiek tiek ðalta, mano mama labai veiksmingai elgsis, nereikës gydytojo ásikiðimo. Taèiau reikia nepamirðti, kad keturiø nëðtumo mënesiø priemoniø taikymas yra labai nepageidautinas. Ðioje formoje verta pasitikëti senais, tinkamais mûsø moèiutës ðalèio stiliais. Arbata su citrina, medumi ir avieèiø sultimis ir svogûnais bei èesnakø sirupu (nepaisant to, kad tai labai bloga nepaþeis vaisiaus, ji taip pat padës mums, o ðaltis praeis per savaitæ.

https://bl-mask.eu/lt/

Kita vertus, nëðtumo metu nëðtumo metu perðalimas turëtø bûti gerokai didesnis nei ðalta. Nes jei lengvas ðaltas ir sloga nëðtumas nëðtumo metu gali bûti iðgydytas moèiutës metodais, todël su pneumonija (kuri yra daug lengviau, kai mûsø stiprumas yra labai ribotas koreguojanèiu lygiu ir hormonais bus sunkiau.

Jei kalbama apie varginanèià nieþulá nëðtumo metu, ákvëpimas ið vandens, pridëjus druskos ar skrandþio laðø, mëtø, ramunëliø ar levandø, bus labai draugiðkas. Daþnai uþsukite nosá taip, kad jis nepatektø á tekëjimà, ir ið karto iðmeskite panaudotus audinius. Jûs galite ir tiekti nosies laðus, dël kuriø nosis tampa trapesnis, taèiau bus naudingiau aprûpinti save ðiuolaikiniais, sukurtais su noru turëti vaikø, nes jie yra subtilesni. Taèiau bûkite atsargûs, kad nenaudotumëte jø ilgiau nei 3 dienas.