Transporto amones programine aranga

Maitinimo veiklà vykdantys asmenys gerai þino, koks svarbus yra greitas ir efektyvus klientø aptarnavimas. Paprastai stipriose ir daþnai lankomose patalpose, kuriose yra daug uþsakymø, já lengva sugadinti ar pamirðti. Tinkama programinë áranga, kuri pagerina restorano, baro ar naujo gastronomijos veiksnio darbà, gerokai pagerina darbà, todël padidës ne tik kliento, bet ir darbuotojo pasitenkinimas. Kas turëtø apibûdinti tokià programà?

Naujoviðkas sprendimas - naudoti jutiklinæ plokðtæ. Dël ðios prieþasties programos veikimo momentas yra sutelktas á minimalø minimumà ir tuo paèiu metu mokyti darbuotojà remti ðià idëjà yra stiprus ir malonus. Gera intuicija bus daug dëmesio, ypaè dël to, kad programinë áranga bus naudinga daugeliui maitinimo punkte gyvenanèiø þmoniø. Nuo pat pradþiø programos modulinë struktûra yra bûtina norint pritaikyti savo uþduotá prie restorano ar baro savininko pageidavimø.

Tokia programa turëtø ne tik gerinti darbà, bet ir suteikti darbdaviui galimybæ kontroliuoti darbuotojø darbo laikà ir paslaugø formas. Bûtina palaikyti aktyvø keitimàsi informacija tarp kambariø tarnybos, virtuvës ir valdymo, taip pat naujø patiekalø, kainø pokyèiø ar premijø ar nuolaidø programø nuolatiniams klientams. Lankstumas prisitaikant prie vartotojo poreikiø yra didþiulis tokio programinës árangos privalumas. Vienas ið efektyviausiø ðios rûðies programø rinkoje yra gastro pozityvioji programa, kurioje aptariami visi pirmiau minëti bruoþai, taip pat daugelis kitø. Tai puiki iðeitis picerijos, greito maisto restorano ar restorano savininkams. Iðsami paslauga visoje patalpoje, reikðmingas bendravimas tarp atskirø þmoniø grupiø namuose ir galimybë ávesti veisles yra nauda, kuri turëtø átikinti kiekvienà maitinimo pramonëje veikiantá verslininkà pristatyti save su paskutine programa.