Thmonio vethimas a 9 vietas

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas fiziniams asmenims, turi bûti fiskalinis kasos aparatas. Veþëjai, kurie savo paslaugas raðo tik bendradarbiaudami su kitais verslo subjektais, sprendþiami ið ðios naðtos.

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria dël tinkamø matmenø. Paprastai yra rankenos, leidþianèios stabiliai sumontuoti automobilá ir maitinamos ne tik kasoje saugomomis baterijomis, bet ir vis dar yra prijungtos prie automobilio akumuliatoriaus. Prietaisas paprastai turi ekranà, kuris leidþia jums ið jo stovëti ir horizontalios perspektyvos taip pat yra stabilios besikeièianèiomis oro sàlygomis. Atminkite, kad taksi vairuotojui ir keleiviui vaþiuojant turëtø bûti aiðku, kad taksometro ir kasos aparatas turi bûti rodomas.Papildomos funkcijos, palengvinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: galimybë tiesiogiai prijungti kasos aparatà tiesiai á taksometrà, kurio dëka gavimas gali bûti automatiðkai atspausdintas, galimybë suteikti nuolaidas arba atðaukti sëkmæ, kai klientas gauna gaisrà. Taksi vairuotojo kasos aparatas buvo ákurtas daugiausia su ðios profesijos savybëmis. Ið jos atspausdintas kvitas þino keletà ádomiø dalykø, tokiø kaip kelionës laikas, nuvaþiuotas atstumas, taksi numeris arba þmoniø, naudojamø viename ið tarifø, skaièius. Taksi vairuotojas taip pat gali áteikti gavimo þinias apie suteiktas papildomas paslaugas, ty bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Þinoma, kaip ir visi kasos aparatai, jie pateikia paþástamas funkcijas - spausdina dienos ir mënesio ataskaità, kasos bûklæ, atsiskaitymo ataskaità ir papildomai spausdina ataskaità apie taksometro nustatymus.Fiskalinis kasos aparatas gali bûti derinamas su taksometru ir bûti vienu prietaisu, o versle ðis sprendimas daþnai neveikia, nes akivaizdþiai prieðinasi paskutiniam indo veikimo momentui ir dël to daþnai reikia pakeisti popieriaus ritinius. Projektà galima prijungti prie neðiojamojo kompiuterio, kad sukurtumëte tinkamus darbo ar programinës árangos atnaujinimus.Pinigai yra svarbûs prieinamame ir galingame automobilio statymo ir árengimo bûde, nes ne tik tai, kad jis gali dirbti su daugeliu taksometrø, ar naudoti ne automobilyje, todël leidþiama já nuveþti á biurà arba pastatyti ir parengti ataskaitas. Ji taip pat uþtikrina grynøjø pinigø kasos aparato vagystæ ilgà laikà.