Taupyti techninae pathanga

Kiekvienà dienà, bet kuriuo etapu, mes turime didelæ techninæ paþangà teisme iki vakar. Daugelis ið mûsø daro viskà, kad su juo neatsiliktø, ir daugelis techniniø ðuoliø yra garsûs, o ne apie tai, kaip elgtis su juo.

Ði paþanga daro átakà mums visiems. Pavyzdþiui, kai kurie mokytojai stengiasi ávairinti savo uþduotis su daugialypës terpës priedais, o vairuotojai savo transporto priemonëse sukaupia vis daugiau naujø dalykëliø, skirtø maksimaliai padidinti komfortà ir smagumà vairuojant.Ði plëtra taip pat siejama su daugeliu problemø ir plaèiø kasdieniø pasirinkimø. Parduotuvës daþnai uþauga, kas yra geriausias kasos aparatas tarp daugelio nebrangiø modeliø. Jie stebisi, ar fiskaliniai spausdintuvai nebus geresnës investicijos registruojant mûsø paslaugas / prekes. Milijonai paprastø þmoniø prekybos srityje yra problema su naujausiomis naujovëmis, kurios yra savitarnos kasos.Diskusijos apie tai, ar technologinë paþanga tokiu mastu, kuris kasdien veikia mus, yra graþus ar blogas, neturi prasmës. Në vienas ið mûsø nesibaigia, o vienas dalykas, kurá galime padaryti, yra pabandyti prisitaikyti, o kartu mes neprarandame savo gyvenimo klasëse, visapusiðkai tobulinant technologijas. Taigi, kà turëtumëte daryti, kad iðlaikytumëte jums reikalingà pusiausvyrà? Visø pirma, galite rasti laukà, kuris mums gali egzistuoti, ir apie tai, kuri rûðis mums yra naudingiausia.Verta, kad ði sritis priklauso nuo profesinës veiklos. Daþnai mes nesuvokiame, kiek mûsø kasdienis darbas galëtø pagerinti vienà papildomà árenginá ar paprastà planà mûsø kompiuteryje. Vykdydami ðias kasdienes veiklas, mes daþnai dalyvaujame rutinø tinkle ir pamirðome, kad daþnai vienà dienà, praleistà darbo gerinimo vertei, galima sutaupyti daug valandø, o ne mums diena.Reguliariai posëdþio plane verta rasti tinkamà informacijos ðaltiná apie tai, kaip auga mus dominantis technologijø skyrius. Lauke yra daug þurnalø, kuriuose galima rasti gerà informacijà. Verta juos ieðkoti internete, specializuotuose portaluose ir interneto diskusijø forumuose, kur panaðûs entuziastai virsta ágytomis þiniomis.