Sprogimo pavojus chomikuj

Sprogimo pavojus darbo aplinkoje ar ávairiose vieðosiose patalpose yra klausimas, kuris neturëtø bûti nepakankamai ávertintas. Statybos ástatymuose reikalaujama daug sprogimo apsaugos tokiose aplinkose ir to nepadarius gali kilti rimta tragedija. Butai, turintys tinkamà sprogimo galimybæ, yra ávairios pramonës ámonës ir salës. Viskas yra, kad problema pateko á nelaimæ: degios dujos laikomos dideliø pajëgumø buteliais, ugnies ðaltiniais, daþnai nepakankamu vëdinimu. Visa tai yra sprogimo galimybë.

Pirmiau nurodytose srityse reikia imtis papildomø atsargumo priemoniø. Labai svarbu reguliariai perþiûrëti organizacijà ir reguliariai parinkti visus trûkumus. Jei elektrinio variklio ðepeèiai naudojami árodymams, jame bus didþiulis kibirkðtis, kelis kartus svarbesnis nei áprastinio darbo atveju. Mes taip pat átraukiame iðsamø visø cilindrø ir konteineriø, kuriuose yra degiø dujø ir medþiagø, sprogimo kontrolæ. Iðsiliejæs cilindras su sprogstamomis dujomis gali uþpildyti já pakankamai greitai, kad jis sprogtø. Nors dujos daþniausiai turi bûti derinamos su oru realioje koncentracijoje, kad galëtø ávykti sprogimas, daþniausiai neleidþiama ignoruoti ðios temos.

Kitas saugos klausimas yra specialiø ðviestuvø ir ðviesos jungikliø naudojimas. Kiekvienas apðvietimo apðvietimas sukelia blykstæ jungiklyje, pasibaigus padidëjusiam srovës suvartojimui, kurá lemia lemputë savo funkcijø daliø skaièiumi. Taip yra dël kaitinamøjø lempø ir liuminescenciniø lempø. Tokia kibirkðtis yra gana daug, kad sprogimà sukeltø degios dujos. Naudojant specialius sprogimui atsparius ðviestuvus ir jungiklius ði rizika labai sumaþëja, taèiau svarbiausias klausimas yra saugus alkoholio ir degiø ir sprogiø medþiagø saugojimas.