Psichologiniai tyrimai kuriuos reikia atlikti vidurinio ugdymo egzaminui

Profesijos pasirinkimas nëra paprasèiausia situacija, nebent pajusime ypatingà kvietimà ávykdyti tam tikram darbui priskirtà vaidmená. Daug daugiau vyrø yra pasirengæ psichologiniams tyrimams, nes tai veda mus á bet kurià buto dalá ir yra daug poreikiø psichologams mokyklose, klinikose, taip pat aplinkoje, rinkodaros, reklamos, politikos ar derybose.

Darbas kaip psichologas yra labai ádomi veikla, nes pirmiausia tai yra funkcija su þmonëmis, ir visi turime unikalø áspûdá. Svarbiausia ðioje profesijoje yra gebëjimas klausytis ir net neðaliðkumas. Ypaè psichologai, dirbantys klinikose, kasdien susiduria su skirtingomis problemomis, kuriose derinami skurdas, alkoholizmas, atskirtis nuo visuomenës ar stiprybës grupëje. Tiesà sakant, tai yra elementai, kuriø jûs negalite þinoti abejingai, taèiau emociðkai negalite ásitraukti. Todël vienintelë paslauga yra pokalbis, leidþiantis tam tikram asmeniui iðblaðkyti susiþavëjusias emocijas ir ieðkoti teisingo asmens ir objektyvaus.Kartais vienas susitikimas suteikia aiðkià nuomonæ apie aklavietæ, o kartais sisteminiai vizitai jà naudoja kasdien. Psichologas, be savo minèiø, su kuriomis jis susiduria su susitikimais su pacientais, rodo ir atitinkamos institucijos, bendradarbiaujanèios su psichologine konsultacija, kurios uþima didelá faktà, taip pat gali padaryti tam tikrà momentà, nei pats psichologas. Vis daþniau pasitaikanti prieþastis, kodël mes gráþtame prie psichologø, yra visur esantis stresas, kuris neleidþia mums tinkamai veikti.

Vaikø atveju jo bûklë yra tëvø perspektyvos þiniø ir interesø stoka, problemos mokykloje, bendraamþiø akcentavimo stoka ir daþnai su stimuliatoriais susijusios problemos. Pakeitus suaugusiuosius, jø rûpesèiai suvokiami kaip poilsio, laiko reikalaujanèio darbo, finansø ir ðeimos problemø klaida. Psichologo vizitas turi gerà pradþià teigiamam þlugimui ir suteikia jausmà, kad mes nesame vieni su paskutiniais þmonëmis.