Produkto pardavimas

Jei ieðkome programos, kuri mums padës procesuose, susijusiuose su prekiø ir paslaugø pirkimu ir pardavimu, tada „enova“ institucija sukûrë mums ypatingà. „Enova“ demo programa yra bandymø grupë, svarbiausios prekybos programos bandoma savo rinkoje. Dël to nekeliame jokio pavojaus, mes áeiname á programà be jokiø pasekmiø, o vëliau, jei mums nepatinka, paprasèiausiai nutraukiame bendradarbiavimà. Ne tai patinka, nors mes tikrai nebus èia.

Jà atneða daþniausiai ðiame kompanijoje dirbantys specialistai ir garantija (patvirtinta atestacijomis, kurià teikia „enova“. Mes galime laimëti naudodami pagrindinæ pagalbà, pavyzdþiui, mokesèiø knygà, sàskaitas faktûras, prekybos knygà ir inventoriaus knygà. Ne, taip ne viskas. Mes taip pat teikiame papildomas paslaugas, áskaitant elektroniniai banko iðraðai, bendravimas su „Zebra“ brûkðninio kodo spausdintuvais arba virtualios banko sàskaitos. Rankraðèiai ir direktorius taip pat iðreiðkiami pasiûlyme.Kainoraðtis, priklausomai nuo kliento poreikiø, taip pat gauname rangovo kortelæ, kurios dëka mes lengvai galësime susipaþinti su nurodytais kontaktiniais duomenimis, komercinëmis sàlygomis, banko sàskaitø numeriais, atvirais asmenimis ir kitø bûtinø dokumentø sàraðu. Ástaiga mes galime patikëti, uþsakyti ir uþsakyti sandëlio prekes. Programoje yra integruotø analizës ir ataskaitø elementø. Jis puikiai veikia tiek internetu, tiek standartinëje stacionarioje parduotuvëje. Programos dëka galime lengvai rodyti daug teksto bûdø, nesirûpindami jø formos laipsniu.Jei vykdote verslà, ámonë, teikianti paslaugas, turi bûti paimta ið „enova“ programos. Jûsø darbas tampa tris kartus lengvesnis ir jums bus tik malonumas. Programa jums daug duos, o tai leis jums sutaupyti daug vertingo laiko. Jûsø prekës þenklas veiks dinamiðkai, o jûs su paguoda klausysite pinigø, kuriuos iðsaugojote programos dëka. Kiekvienas atsakingas darbdavys pasirenka protingai, pasirenka „enova“ programà ir jûsø knyga bus pailsëjusi.