Pramones vystymasis silezijos plynaukdteje

Didëjanti pramonës technologijø plëtra, dëmesys geriems gamybos rezultatams, procesø stiprumas ir intensyvumas tokiose srityse kaip spausdinimas, tekstilë, plastika, chemija, optika ir pakuotë didina elektrostatinio iðkrovimo pavojø. Didesnis gamybos procesas, tuo didesnë apkrova, kuri turi bûti neutralizuota, kad nekeltø pavojaus naudotojø saugumui.

Nekontroliuojamas susikaupusiø elektrostatiniø krûviø iðleidimas gali suformuoti alkoholio ir oro miðiná suformuota oda ir taip sukelti sprogimà. Tokiø problemø sprendimus sprendþia ámonës, kurios tokiais atvejais naudojasi, inter alia, elektrostatiniu áþeminimu, ákrovimo pavirðiaus valymu, neutralizavimu ar elektrostatiniu ákrovimu.Elektrostatinis áþeminimas yra áþeminimo mechanizmas, kuris yra árodymas, kaip sëkmingai pakraunamos talpyklos, kuriose yra biriø medþiagø ar skysèiø. Jø pavirðius sudarytas ið daugybës elektrostatiniø krûviø. Prieð pradedant apkrovà, reikia prijungti tanklaivio pagrindà. Tai paðalina uþsidegimo rizikà. Kiti pavojingi dalykai yra padëtis vamzdþiø, voþtuvø, pûstuvø atveju, kurie, gaminant birias medþiagas dël vibracijos ar susidëvëjimo, gali bûti atskirti vienas nuo kito ir veikti uþdegimo rizikai. Taip pat turi bûti áþeminti dideli konteineriai ar talpyklos, uþpildytos degiomis medþiagomis. Pavojai taip pat yra nepagrásti indai, naudojami maiðymo ir maiðymo procesuose. Ið tiesø, kiekvienas gamybos proceso klubas generuoja elektrostatinius krûvius, nesvarbu, ar tai yra daiktø ádëjimas á lanksèias talpyklas, ar rankinis uþpildymas statinëse ar skardinëse. Elektrostatinis áþeminimas yra bûtinas, nes jis gali kalbëti apie iðleidimà tarp personalo ir árangos bei konteineriø, o sprogioje aplinkoje jis gali sukelti degimà ir sprogimà.