Pjaustykle su bajonu

Slicer, yra paskutinis maistas, naudojamas pjaustyti maisto produktus. Yra specialios rûðies medþiagø rekomenduojamos pjaustyklës, bet taip pat universalios. Toks specialistas, priskirtas tam tikroms rezultatams, & nbsp; yra, pavyzdþiui, pjaustyklë arba duonos pjaustyklë.

Þinoma, galite susitikti su universaliu pjaustytuvu, kuris klausia tiek duonos skardinimo, tiek ðaltø gabalø.Verta organizuoti uþdaroje virtuvëje. Visø pirma, dël to, kad tokiø pjovimo kainos nëra didelës, jei, þinoma, investuoti á kai kuriø specializuotø prietaiso, bet kaip jûs þinote, tai nëra bûtina, mums virtuvëje. Naudojant tokià maðinà sutaupoma daug laiko. Paprastai pusryèiai vyksta ryte ir, þinoma, paskutinio karto nëra laiko. Greitesnis bûdas mesti cold cuts ir duonos peilis, nei sukant su peiliu, kuris paprastai yra ne sunkus arba pritaikyti ðiam maisto produktø bûdu. Daugelis moterø dël to, kad patalpose tokiø prekiø nëra, komandoje atsisakoma pirkti duonos. Jie nusprendþia dël duonos pjaustymo. Taèiau jis turëtø pasirûpinti, kad ði duona bûtø ðiek tiek ðvieþi, nei visa. Perkant visà duonà, mes galime jà gauti kepykloje tiesiai ið orkaitës.Taip pat svarbu, kad tokiu pjaustytuvu galëtumëte savarankiðkai reguliuoti supjaustytø gabalø plotá. Mes turime ir ásitikinæ, kad vienetai tikrai iðeina ið vienodo ilgio. Pjovimas su reguliuotu peiliu, deja, negalime kelti paskutinio. Kai kuriose vietose daþnai etapai yra plaèiau, ateityje jie yra siauri, ir jie niekada neiðnyksta taip stori, kaip norëtume. Labai svarbu, kad ðis pjaustyklë yra labai patogus naudoti. Deja, ten yra visa specializuota áranga, kuriai mums reikia instrukcijø, nes kitaip mes neþinome, kà daryti su dabartine. Matydamas toká prietaisà, mes ið karto atspëstame, kaip tai veikia. Mes nereikalaujame treèiøjø ðaliø instrukcijø ar komentarø. Papildomi mygtukai, pvz., Pjovimo storis, yra tiksliai apraðyti viename pjaustytuve.Kaip tai gali bûti, toks pjaustyklë yra labai ádomus stilius, kad prietaisas augtø virtuvëje. Verta bûti tokia áranga ir iðlaikyti klimatà bei nervus.