Pilka ekonomika

Finansø ministerija naudoja ávairius metodus, kaip sumaþinti pilkàjà zonà ir uþtikrinti mokëtinø mokëjimø vykdymà. Vienas ið jø buvo socialinë kampanija, skatinanti vartotojø poreiká iðduoti kvitus po to, kai ásigijo produktà ar paslaugà. Sunku pasakyti, kaip veiksminga kampanija: lenkai visà laikà elgiasi su mokesèiø inspekcija tiek, kiek mûsø prieðininkas, todël jie yra pasirengæ padaryti maþiau nei reikalauti. Mes nesame ápratæ atsisakyti visø dokumentø, kad galëtume juos sugráþti tam tikru momentu, kurá galime stebëti net tarp skandinavø.

Fiskalinis kvitas reiðkia kità, nereikalingà popieriaus lapà, kuris netrukdys mûsø kiðenëms. Kodël turëèiau saugoti kvitus, jei jie taip pat iðduodami tokiu dokumentu su tokiu raðalu, kad po dviejø savaièiø negalite matyti, kas ið pradþiø buvo sukurta ant jø?Gali kilti abejoniø dël tokio veiksmo efektyvumo, taèiau ministerija pateikë idëjà, kuri greitai nuðovë á lenkø, bûtent loterijos, pobûdá. Ásigijæ ne maþiau kaip 10 PLN ir gavæ èeká ið naujojo spausdintuvo, visi gali uþsiregistruoti kortelëje ir gauti automobilio loterijà. Þinoma, loterijos nugalëtojas lankësi vieðosios televizijos.Manau, kad tokios uþduotys yra daug prasmës, o ne kartoti á nuobodulá "imkite fiskaliná gavimà, neleiskite man pavogti." Lenkai nemëgsta bûti iðsilavinusiais - tai turbût viena ið labiausiai prieinamø mûsø proto pusiø. Tai nepakankamai paveikë lazdø metodas - komunistinës institucijos suþinojo apie tai, nes prieð represijas opozicija neiðsklaidë, bet átvirtino ir iðmeta á galutinæ pergalæ. Morkø atrodo daug daugiau nei lazda, pavyzdþiui, galimybë laimëti automobilá.Sam jauèiasi ant mûsø odos, pirkdamas parduotuvëje gavau kortelæ, kuri naudos taðkus uþ bet kurá ásigytà produktà. Svarbu keistis straipsniais apie materialinius prizus. Ðiandien bandþiau apsipirkti parduotuvëje, nors, jei að tai pasiektø, turëjau vaikðèioti apie tris kilometrus. Að atsisakiau tik tada, kai supratau, kad norint gauti vertingà prizà turëèiau daugelá metø nusipirkti ðioje aplinkoje. Tik premijos paþadas tikrai veikia lenkus.