Naujo amonio remimo programa

„Enova“ programa buvo sukurta daugiausia ámonëms, kurios kalba apie bet kokià komercinæ, aptarnavimo ir gamybos veiklà. Tikëtina, kad organizmas bus lengvai elgiamasi, o tai daro didþiulá pranaðumà ðiems programø standartams.

Kliento pateikti laiðkai gali bûti pristatomi su unikaliais apraðymais. Ilgalaikë organizmo nauda yra galimybë redaguoti standartinius sàraðus, kurie leidþia veiksmingai paðalinti nereikalingus stulpelius tam tikru momentu arba pridëti konkreèius kintamuosius. Duomenys gali egzistuoti per greitai filtruoti ir surûðiuoti, o tai uþtikrina grupavimà pagal bet kurá parametrà. „Enova“ prekybos programoje yra paieðkos funkcijø, o bendras áraðø skaièius tikrai bus gyvas, be to, jis bus apribotas tik paskutiniais, kurie sukelia norimà iðraiðkà. Naudojant „enova“ programos indëlius nereikia ádiegti pilnos MS Office versijos, taèiau sistema yra unikaliai susieta su paskutine programine áranga, kurios dëka galima eksportuoti lengvà „Excel“, þinomà modeliui, skaièiuoklæ. Po to, kai redagavo pasirinktà informacijà „Office“ pakete, vartotojas tikriausiai kainuoja prekybos importà á „enova“ programà. Didelis ðio organizmo privalumas yra bendradarbiavimo su Open Office paketais bûdas. „Enova“ programinë áranga skirta investuotojams, dirbantiems visose pramonës ðakose, taèiau blogai tenkinti kiekvieno ið jø poreikius atsiþvelgiant á turimas ataskaitas ir analizes. Laimei, reikalingus komponentus galima uþsisakyti ið integratoriø. Kitø programos atnaujinimø metu esamos ataskaitos ir informacija nepaþeidþiami. „Enova“ prekybos programoje yra dvi versijos: graþus ir platinos, kurios yra labai minkðtos ir padeda raðyti ir atleisti failus ávairiais formatais. Bûdas, kuriuo ásitikinkite, kad gyvensite reguliuojamas ir laisvai keièiamas, kad atitiktø naudotojo poreikius. Programa numato ryðius tarp dokumentø, leidþianèiø juos atlikti nereikalaujant duomenø. „Enova“ sistema garantuoja galimybæ kopijuoti atskirus dokumentus ar dubliavimà visose grupëse (tai gali bûti ankstesniø mënesiø sàskaitø faktûrø kopija, nereikalaujant pateikti klientø ir statybos duomenø. Dokumentai gali bûti apibrëþti standartine forma, kuri yra naudinga tvarkingai ar ypatingai, bendra su konkreèios ámonës savybëmis. Ðie prietaisai leidþia „enova“ programai egzistuoti puikiai pritaikant þinomo prekës þenklo apyvartos sistemà.