Mokymasis apie thmogaus pastata

Þmogaus kûnas buvo iðrastas labai protingai, ne tik atliekant pagrindines funkcijas, bet ir apsaugant kûno interjerà nuo þalingo turinio ir elementø. Deja, motinos prigimtis yra nepatikima ir, nors ir gerai susidoroja su oro valymu ir filtravimu ið terðalø, perneðant jà per nosies ertmæ, su mikro terðalais, kuriuos ji turi.

Todël tie patys gamyklose ir plieno gamyklose, kur nuolat susiduriame su tokiomis nedidelëmis tarðos dalimis, nesugeba apsisaugoti nuo jø patekimo á kûnà, bet paðalinti juos po jø pagaminimo.Atskyrimo sistemos arba dulkiø ðalinimo sistemos buvo sukurtos tik skirtingai tarp poreikio valyti orà visø moterø, dirbanèiø ávairiø dulkiø ir terðalø fone, darbo aplinkoje. Idëja yra leisti darbuotojams, gyvenantiems tokiomis sàlygomis 8 valandas per parà, sukurti optimalias, tinkamas sàlygas knygai ir nereikalingai sukelti jiems diskomfortà ir diskomfortà, kurá galima padaryti ásiskverbiant á kûno mikrobines priemaiðas.Ir Lenkijos dulkiø ðalinimo sistemos dar nëra tokios prieinamos, kai Vakaruose, kur knygos ir medþiagø gamybos standartai yra ðiek tiek didesni. Be to, plëtojant klimatà, ir Lenkijos verslininkai tampa vis didesniu þmogumi, kaip organizuoti darbo vietà, kad bûtø iðmatuojami. Ðiandien nëra daugiau pelno, kurá darbdavys gali pasitelkti kvalifikuoto sveèio pagalba, taip pat lengva maðinø bûklë, taip pat tai, kad darbuotojas prisimins tinkamas funkcijos sàlygas ir mieliau bei efektyviau dirbtø.Kalbant apie bet kokià tarðà, mes galime pasirinkti dulkiø ðalinimo sistemà, atsiþvelgiant á tai, kokio tipo terðalus mes turime - sausas arba drëgnas, toksiðkas ar ne, su santykinai svarbiomis ar maþomis dalelëmis. Toká sistemos tipà parenkame priklausomai nuo to, kokiame pavirðiuje mes turime já pritvirtinti, arba kaip labai dulkes, kurias mes sukuriame per dienà. Turëtumëte ðiek tiek laiko pasirinkti ðià schemà, kad ji taptø veiksmingesnë ir efektyvesnë.