Mokeseio tarifai slovakija

Daþnai naudojamas personalo spartusis klaviðas ir darbo uþmokestis derinami su bendru darbu, susijusiu su þmoniø, dirbanèiø tam tikroje ástaigoje, atsiskaitymu. Ámoniø vadovai nori bûti atsakingi uþ ástatymines pareigas, kylanèias ið jø darbdavio vaidmenø, nes jø aplaidumas gali atsirasti dël pavojingø pasekmiø, taip pat ir mokesèiø inspekcijos, taip pat ir Socialinio draudimo tarnybos. Kaip darbuotojas, darbdavys veikia kaip ámokø mokëtojas, o tai reiðkia, kad jis privalo sumokëti reikalingas ámokas á ZUS uþ savo darbuotojus. Ðios sveikatos draudimo ámokos mokamos neatsiþvelgiant á draudimo kategorijø dydá ar pobûdá, o socialinëms ámokoms mokëti taikomi tam tikri apribojimai. Ámonës savininkas turi parengti draudimo paraiðkas, per 7 dienas nuo ádarbinimo momento, ty nuo pareigos apdrausti, pateikti oficialià formà ZUS. Klasikinës darbo sutarties atveju privaloma atlikti visas socialines ámokas, o teisinës sutarties atveju reikalingos tik pensijø ir invalidumo pensijø ámokos (galbût ir ánaðas á nelaimingà atsitikimà.

Personalas ir mokëjimas forma, kai þmogus yra studentas, atsiduria aplinkoje, kad pensijø ir invalidumo ámoka yra savanoriðka, taip pat visiðkas nelaimingø atsitikimø ir sveikatos draudimas. Verta paminëti, kad verslininkas moka sveikatos ir socialines ámokas á socialinio draudimo institucijà, taip pat ir uþ save, o visà darbo dienà dirbanèio asmens, einanèio su dabartine ámone, pareiga moka tik sveikatos draudimo ámokas. Yra alternatyvus sprendimas ádarbinti darbuotojus, o þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio skaièiavimas yra iðorinis. Tai reiðkia, kad reikia atsisakyti áprastinio personalo samdymo ir pasitraukimo ið tarptautinës bendrovës, uþsiimanèios þmogiðkaisiais iðtekliais, ir darbo uþmokesèio, ir visi ásipareigojimai, susijæ su jo dokumentacija.