Mini kasos aparatas

Ðiuo metu kartu su taikytina teise beveik kiekvienas verslininkas, atsiþvelgiant á tai, kaip turëtø bûti naudojamasi mûsø ekonominiu vaidmeniu, turëtø turëti fiskaliná kasà. Todël yra privaloma vykdyti. Taèiau verta þinoti, kad rinkoje galime rasti labai turtingø kasos modeliø. Taigi, kà turëtume pasirinkti?

Kvito kopijaVisø pirma, ieðkodami mûsø kompanijai tinkamo kasos, turëtume rasti tipà, kuris suteikia gera kopijos kopijà. Turëtume þinoti, kad kiekvienas verslininkas pagal galiojanèius ástatymus privalo saugoti ðiø kvotø kopijas iki 5 metø. Tada yra daug svarbiø dalykø, todël turëtumëte kruopðèiai apsvarstyti, koká modelá norite nusipirkti.

Þinoma, visi ið mûsø, kurie bent kartà sumokëjome kortele uþ pirkimus, pastebëjo, kad daugelis verslininkø turi kasos aparatà, kuris iðspausdina sveèiui skirtà kvito kopijà. Todël tai yra neátikëtinai prieinamas sprendimas, nes spausdinta kopija egzistuoja nedelsiant, ir mes taip pat galime jà archyvuoti. Taèiau kyla faktas, kai, pavyzdþiui, mes turime labai intensyvø pagreitá ir vyrai perka didelius pirkimus. Daþnai pasirodo, kad mûsø popieriaus ritinys kiðenëje bus atliktas ir daþnai já reikia pakeisti, todël eilë tampa eilë. Verta prisiminti, kad progresyvios technologijos dëka nereikia kiekvienà kartà spausdinti kvito kopijos. Ðiuo metu jà galima uþregistruoti elektroninëje organizacijoje. Skamba neátikëtinai?

Elektroninë kopijaÐis sprendimas turi daug privalumø. Visø pirma, sutikdami ásigyti nedidelæ fiskalinæ sumà, kurios dëka galima padaryti elektroninæ kopijà, sutaupome laiko. Mums nereikia archyvuoti kvito kopijø, ir mes neturime apie tai galvoti visà laikà, pavyzdþiui, nesuteikdami klientui blogo kvito. Daþnai tai ypaè sunki, ypaè kitiems nepatyrusiems darbuotojams. Taip pat verta prisiminti, kad apibrëþdami ðio tipo pirkimus, taupome aplinkà.

Kodël verta pirkti maþà kasos aparatà su elektronine kopija?Visø pirma, kalbant apie valdomà verslo veiklà, verta paminëti, kad mums nereikës didelës fiskalinës sumos. Toks nedidelis gaminys yra labai prieinamas ir puikiai tinka þmonëms, kurie dirba kitose tarnybose. Mes galime atvykti, pavyzdþiui, á kosmetologà ar kirpyklà. Taip pat verta prisiminti, kad elektroninës kopijos dëka, iðleidþiant popieriaus ritinius spausdinimui, gauname maþiau pinigø. Verta þinoti, kad kopijas galima ádëti á naujas þiniasklaidos priemones.Prieð priimdami galutiná sprendimà pirkti kasos aparatus, turëtume gerai apgalvoti prieð tai. Ankstesniame etape maþas kasos aparatas su elektronine novitus nano e kopija yra labai rimta reputacija, jei norime suþinoti, koks stilius bûtø labai naudingas mûsø ámonei, turëtume investuoti á já.