Mathas aptarnavimo punktas

Sandëliuose ir aptarnavimo vietose pageidautina turëti kasos aparatà ar kità prietaisà, kad bûtø galima áraðyti bet koká, net ir maþiausià, pardavimà. Kalbant apie fiskalinius kasos aparatus, jie prasideda pagrindiniais apribojimais ir taisyklëmis, kurias verta þinoti prieð pradëdami pasirûpinti jø pirkimu komandoje. Visø pirma, kiekvienos atskiros finansø ástaigos meno ásigijimas negali iðvengti budrios mokesèiø inspekcijos þvilgsnio. Ásigijæ kasos aparatà, turite tai pastebëti, nes kitaip jûs já naudosite neteisëtai ir galite tikëtis, kad jûsø ámonei paskirta bauda.

Be to, kasos aparatas turi bûti tinkamai uþprogramuotas, o bet kokios rûðies medþiaga ar paslauga, kurià siûlote, yra pageidautina, kad ji bûtø tinkama. Jûs galite padaryti tà patá arba padedant kasos aptarnavimo darbuotojui, o kitais atvejais turite tai padaryti labai atsargiai. Nesvarbu, ar jûs naudojate tinkamà mokestá tam tikroms medþiagoms savo kasoje, ar ar jûs tam tikru bûdu priskiriate prekes, labai tikëtina, kad jis bus patikrintas atsitiktinës atsitiktinës kontrolës bûdu ið mokesèiø inspekcijos. Krokuvos fiskalinis kasos aparatas vykdo visapusiðkà fiskaliniø árenginiø aptarnavimà ir remontà. Taèiau nepamirðkite naudoti patvirtintø problemø, susijusiø su prieþiûra ir prieþiûra.

Kasos aparato priëmimas ir naudojimasis kriterijumi bendra tvarka yra kiekvienos tarnybos ar komercinio verslininko, pasiekusio tam tikrà pajamø sumà, tikslas. Taigi prieð pradëdami toká darbà ir prieð pradëdami naudotis kasos aparatu, turite suþinoti viskà, kas yra susijusi su ðiuo klausimu, nes paskutiniame konkreèiame atveju galite aiðkiai matyti, kaip daugelis teisës paþeidimø gali mums pakenkti. Ásigijæ kasos aparatà ir parodæ savo paslaugà, negalime pailsëti ant laurø - mokesèiø ir grynøjø pinigø taisykliø klausimais viskas gali greitai pasikeisti, o pastaraisiais klausimais turëtø bûti pakankamai greitai elgiamasi dël bet kokiø pokyèiø. pavyzdys, kaip keisti jûsø produktø mokesèiø dydá.