Led technologijos kurimas

Labai sparèiai plëtojant technologijas, ðiandienos kasos aparatai atlieka daug ávairiø funkcijø, leidþianèiø ne tik registruoti pardavimus, bet ir palengvinti ámonës valdymà, net pagerinti klientø aptarnavimà, sutrumpinti laikà, reikalingà inventoriui, leisti giliai kontroliuoti kasos darbà ir kontroliuoti inventorius.

„Novitus“ kasos aparatai pasiþymi dideliu funkcionalumu, jie þino ir bendradarbiauja su visomis prietaisø serijomis, su jais galima prisijungti, pvz., Kompiuterá, brûkðniniø kodø skaitytuvà, magnetiniø korteliø skaitytuvà ir lustiniø korteliø skaitytuvà, mokëjimo korteliø terminalà arba elektroninæ skalæ. Þodþiu, ðiandienos kasos aparatai eina á kaþkà daug sudëtingø elektroniniø prietaisø nei prieð kelerius metus ir yra labai sudëtingi.

http://lt.healthymode.eu/prolesan-pure-veiksmingos-lieknejimo-tabletes/

Kokie yra kasos aparatø tipai? Paprastai kasos aparatus suskaièiuojame á dvi grupes - elektroninius kasos kasos aparatus ECR plane ir „Electronic Point of Sale-POS“ kasos aparatus, taip pat þinomus kaip kompiuterinius kasos aparatus. Ðie du kasos aparatø bûdai turi ðiek tiek kitoká galimybiø spektrà, kuris yra jø techniniø parametrø iðvestis. Kalbant apie tai, kaip greitai EMTT kasos aparatai yra labai ribotos plëtros ir konfigûravimo galimybës kasos sistemoje, taip pat pristatydamos ribotà supratimà ir nuolat ádiegtà programinæ árangà. RAM atmintis, kuri yra raktas á ERC kasos aparatus, turi nuo 1 iki 8 MG talpos, taigi po keleriø metø naudojimo ji nebëra nustatyta ir lengvai perduodama. Yra dar vienas ádomus skirtumas - nors mes turime galimybæ prijungti kitus iðorinius árenginius prie ERC valiutos, paskutiniame aukðèiau kompiuterio, negalima atlikti pardavimø ið kompiuterinës programos bûklës - kasos paslauga yra paskutinis, kurá norime.

Tarp ERC kasos skiriame:- neðiojamieji pinigai - su nedideliais matmenimis ir su maþa funkcijø ávairove. Yra tie patys patiekalai, skirti, be kita ko, tiems vartotojams, kurie iðduoda kvitus, kuriø turinys kartojamas.- vienos vietos piniginiai stalai - jie gali padaryti daug, o ne mobiliuosius kasos aparatus, galite prisijungti prie jø, pvz., skalæ, kompiuterá ir kodø skaitytuvà, o ðiuolaikine forma ðiek tiek pakeisti jø konfigûracijà.- sistemos kasos aparatai - tai didesniø ámoniø áranga, kurioje yra daug pinigø.

POS kasos - tai itin technologiðkai paþangios áraðymo árenginiø grupës. Þinoma, jie turëtø bûti vadinami kompiuteriais, kurie atrenkami siekiant áraðyti apyvartà, taip pat keliø kitø funkcijø, kurios derinamos su prekiø saugojimu ir jø pardavimu, ágyvendinimà.