Kureiojo drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ðou. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai parengë integruotam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo siauriausiame komponente, o visas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø ágyvendinimas buvo pagrástas visiðkai akivaizdþiais ir subtiliais audiniais su tinkamais spalvotais daþais, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kolekcijoje. Su jais malonumà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dar visai neseniai dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sveikais þiedais, dekoruotais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè paèiai progai. Suknelë buvo perduota asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, kai kurie drabuþiai ið svarbiausios kolekcijos vis dar buvo parduodami aukcione. Paskutinio aukciono pajamos bus skiriamos vaikø namams. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius praktinius ir gerus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà sumokëjo uþ savo gaminiø pardavimà, o tuomet pardavimo vieta buvo net apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija prisijungs prie namø geguþës mën. Pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ sukurti elektroninæ prekybà, kurioje bûtø keletas kolekcijø nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena ið ádomiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Dideliame regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis vardas sudaro kolekcijas sàjungose su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos reiðkia tiek daug, kad prieð atidarant parduotuvæ, jos yra pasirengusios ilgai uþimti kità rytà. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio darbo produktai daugeliui metø, taip pat ir pusëje, ir uþsienyje, yra labai populiarûs. Raðydamas apie jà, nemanau, kad jau nekalbant apie tai, kokià naudà ji suteikë, ir kà jie sako, kad temos yra aukðèiausios kokybës.

Flexa Plus New

Þr. Mûsø parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë