Krythiathodthio mados dou

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo maþiausiame elemente ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmuo buvo pagrástas visiðkai atvirais ir gerais audiniais, tinkamais spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams pritraukë erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo kainomis. Jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po ðou ávyko graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Didelës pajamos ið tolimojo pardavimo bus paskirtos kaip artimas vaiko namai. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir gerus veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai skundësi dël mûsø gaminiø pardavimo, o kai aukciono objektas netgi apsilankë konkreèioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija atvyksta á parduotuves geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø matomos skirtingos kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Vietinis mados þenklas yra vienintelis þymiausias ðalies drabuþiø gamintojas. Platus pasaulyje yra keletas gamyklø. Jis dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugeliu ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Dabar ir tada ði vertë raðo þymiø lenkø dizaineriø naudà. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad prieð ástodamos á parduotuvæ tie, kurie vienà rytà nori pasiruoðti ilgoms eilëms. Ðios kolekcijos vyksta tà dienà.Ðio darbo produktai daugelá metø labai svarbûs tarp klientø, taip pat ir ðalyje, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir tai, kad produktai yra geriausios kokybës.

Lieknėjimo tablečių klasifikavimasNereikalingų kilogramų natūralių būdų numesti svorio

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai Poznañ