Kompiuteris 5 pyptelejimas

Skirtingi verslo bûdai turi turëti kità specializuotos elektroninës árangos bûdà.

Èia kalbame ne tik apie kompiuterius, kuriuos dabartiniu metu reikia ið tikrøjø bet kurioje ámonëje, net ir ðiame maþame viename versle, ir daugiau specializuotos árangos, pavyzdþiui, kasos aparatø. Visiems elektroniniams prietaisams, prieð perkant, gerai pripaþinti rinkà ir suþinoti, kà ji gali pasiûlyti. Didelë konkurencija reiðkia, kad skirtingos ámonës prekiauja ta paèia esama áranga labai panaðiomis, visiðkai naujomis kainomis. Taigi, jie ketina ieðkoti pardavëjø, kurie gali pasiûlyti gerø prietaisø, populiariø ir dideliø prekiø þenklø, uþ nedidelá pinigø kieká. Fiskalinë spausdintuvo kaina atsidaro nuo tûkstanèio iki net keliø tûkstanèiø zlotø. Prieð perkant, turëtumëte daug galvoti apie tai, kokia áranga - apie tai, kokie parametrai ir indëliai yra bûtini skaitymui. Pavyzdþiui, kiti kasos aparatai bus tinkami maisto prekiø parduotuvei, kitiems vaistinei, o kiti - pardavimui. Tam tikromis aplinkybëmis verta rinktis papildomà árangà ar kasos aparatus, kurie bendradarbiauja su kompiuteriais. Sëkminga maisto prekiø parduotuvë, verta versti á sumas su brûkðniniø kodø skaitytuvu. Tinkamas sprendimas taip pat yra fiskalinis spausdintuvas vaistinei. Pakeitus nedidelá skaièiø paslaugø, nereikia investuoti á antrus árenginius - viskas, ko jums reikia, yra populiarus ir maþas kasos aparatas. Kasos aparatø, taip pat ir kitø elektroniniø prietaisø, kainos reikalauja jø tipo, dydþio, funkcijø kiekio. Funkciniai ir subtilûs prietaisai paprastai bus labiau populiarûs nei tikrieji ir sunkûs, kuriuose yra specializuotos programinës árangos. Gerai þinoti rinkà prieð perkant ir ieðkant pardavëjø, siûlanèiø maþiausias kainas, taèiau verta apsvarstyti, ar jums reikia labai sudëtingo (bet brangesnio árenginio. Pirkdami kompiuterius, telefonus, kasos aparatus ar naujus prietaisus turëtumëte þinoti, kad svarbu juos átraukti á kampanijos kursus.

Taèiau kelionës metu reikëtø prisiminti, kad kai kurie árenginiai gali bûti perþiûrimi tik nusidëvëjimo mokesèiais, ið karto negalite iðskaièiuoti visos ásigytos sumos. Sëkmingai vykdant kasos aparatus verta þinoti, kad svarbu ásigyti iki 90% jø pirkimo iðlaidø kompensavimo.