Kolposkopija kas tai yra

Kolposkopai yra prietaisai, naudojami tirti moterø vidinius organus, kurie liudija vulvos, makðties, gimdos kaklelio ir apatinës gimdos kaklelio kanalo dalies. Todël tai yra optinis árenginys, já galima palyginti su mikroskopu. Ji veikia ginekologams, pristatydama savo profesijà, nes dëka ðio prietaiso jie gali paklausti moterø organus pilnai ir visiðkai tiksliai.

Erofertil

Tûkstanèiai devyni ðimtai dvideðimt penktadalis metø buvo pristatyti ginekologijai ir moterø reprodukciniø organø tyrimui kolposkopai, kuriuos atliko konstruktorius, gydytojas ir technikas Hansas Hinselmannas. Ðiandien, dëka jo, mes galime aptikti ligas, kuriø neámanoma pastebëti atliekant áprastà tyrimà kolposkopu. Kolposkopas yra ne tik apytikslis árankis. Kolposkopai taip pat gali uþimti dalá gimdos kaklelio, apatinës kanalo dalies, vulvos ar makðties, kad jà gerai suprastø ir patikrintø, ar jame nëra jokiø pokyèiø. Ðiuo metu medicina yra labai iðvystyta. Gydytojai gali susidoroti su daugeliu ligø, kurios iki ðiol buvo neiðgydomos. Taèiau vëþys yra naujausia liga, kurios medicinoje nëra veiksmingesnio sprendimo. Per vëlai aptikti vëþio pokyèiai beveik nebûna gydomi. Kadangi mes esame kolposkopø dispozicijoje, mes galime atpaþinti ðià nepagydomà ligà tokiame maþame etape, kad yra pagrindinë galimybë jà iðgydyti. Áprastinis ginekologinis tyrimas mato tik didelius pavirðinius pokyèius. Ginekologø rekomenduojama citologija gali aptikti vëþio làsteles, bet tik visapusiðkesniame vëþio pokyèiø etape, nes dabar jos gali bûti per ilgos. Statistiðkai tai vertina specialistai, kad citologija, bet septyniasdeðimt procentø, turi nustatyti vëþá, kuris taip pat yra labiau paþengæs. Prieðingai, specialistø sukurta kolposkopija su áranga, pvz., Kolposkopais, gali aptikti iki devyniasdeðimties procentø pokyèius. Efektyviausia rekomenduojama forma, kurià ypaè skatina specialistø specialistai, yra abiejø formø derinys, kuris, atrodo, yra tikras dël galimø pokyèiø, net trumpiausiame jø vystymosi etape, taigi ir greitas gydytojo atsakas, tinkamø iðtekliø teikimas ir toli graþu galimybë gydyti ði baisi liga.