Kitame fiskaliniame kasoje

https://neoproduct.eu/lt/black-mask-veiksmingiausias-budas-isvalyti-oda-ant-veido-nedelsiant-dirbti/

Kai parduodame produktus ar paslaugas asmenims (tiems, kurie nevykdo verslo, mums reikës kasos arba fiskalinio spausdintuvo. Ásigijus fiskalinio árenginio registracijà ir fiskalizavimà, labai svarbu. Visos procedûros, susijusios su kasos aparatu, turëtø bûti atliekamos per du mënesius nuo jo ásigijimo.

Pareiðkimas kompetentingos mokesèiø inspekcijos vadovui turëtø bûti pateiktas prieð pradedant registruoti pardavimus fiskalinei sumai. Kà reikëtø átraukti á toká praneðimà? Visø pirma turëtumëte paraðyti, koks bus tikslus biurø fiskaliniø kasø skaièius. Taip pat turëtumëte nurodyti vietø, kuriose jie bus persodinti, adresus.Finansø ministro 2012 m. Lapkrièio 29 d. Nutarime tiksliai apibrëþiamas kasos aparatø ataskaitø teikimo bûdas. Anot jo, ne vëliau kaip tà dienà, kai prarandama teisë atsistatydinti ið kasos, turëtø bûti árengta daugiau nei pusë mokesèiø inspekcijos vadovui pateiktø kasos aparatø. Kitø mënesiø pradþioje likæ kasos aparatai turëtø bûti átraukti á registrà.Kai jau turime registruotus ir ádiegtus kasos aparatus, privalome juos apmokestinti. Bûtina, jei planuojame naudoti kasos aparatus ir spausdintuvus, turinèius ekonominá vaidmená.

Koks yra kasos aparato fiskalizavimas? Dël fiskalinio modulio (mokesèiø mokëtojo mokesèio identifikavimo numerio paskyrimo fiskaliniame kasoje. Atkreipkime dëmesá á tai, kad tai yra paskutinis vienkartinis veiksmas, nuolatinis ir negráþtamas. Labai svarbu, kad kasos aparato fiskalizavimas bûtø ádëtas á profesionalø reþimà kruopðèiai apmokytas technikas. Klaidos atveju bus neámanoma iðspræsti neteisingai atlikto fiskalizavimo, jums reikës ásigyti naujà fiskaliná kasà, kuris árodo didelæ kainà. Kasos aparato fiskalizavimo dëka bus galima jà paskelbti fiskalinëje sistemoje. Nuo ðiol dienos biudþete bus pateikiamos dienos ataskaitos, kuriose yra þiniø apie kasdienio pardavimo medþiagà.Atlikæ kasos fiskalizavimà, per septynias dienas turite apie tai praneðti kompetentingos mokesèiø inspekcijos vadovui. Tai padës jums gauti registracijos numerá.