Kasos pln 700

Kasmet Europos srityje vyksta daugiau kaip du tûkstanèiai degiø medþiagø, dulkiø ir dujø sprogimø, kurie nukenèia maðinomis, sugadina árangà ir pastatus, o ne retai prarandant gerà gyvenimà. Pirmiausia gali kilti sprogios atmosferos, atsirandanèios dël to, kad susidaro oro, degiø dujø, garø ar dulkiø miðinys, gaminamas ir saugomas esant deguoniui. Didþiausia sprogios atmosferos grësmë visuomet yra cheminiø interesø, rezervuarø, naftos perdirbimo gamyklø, elektriniø, daþø parduotuviø, vandens valymo stoèiø ir jûrø uostø metu.ATEX direktyva buvo sukurta kaip savanoriðka taisyklë, taikoma árangai, parduodamai Europos grupëje ir naudojama fone, kuriai kyla sprogimo pavojus. Nuo pat áëjimo á ATEX direktyvà visi ðio prietaiso modeliai turi bûti ATEX sertifikuoti ir þinomi atitinkamu simboliu. ATEX direktyvoje 94/9 / EB reikalaujama, kad gamintojai pateiktø elektros árangà, skirtà naudoti potencialiai sprogioje zonoje, tik turëdami atitinkamà sertifikatà. Kita vertus, darbuotojams taikoma ATEX direktyva 99/92 / EB, kurioje nurodomi reikalavimai, kuriais siekiama pagerinti asmenø, dirbanèiø sprogimo aplinkoje, sveikatà ir saugà. Pats ATEX 94/9 / EC principas skirtas prietaisams, turintiems savo uþdegimo ðaltiná, nes jø atveju yra galimybë iðkrauti elektros energijà, atsirasti ramioje elektros energijoje ir aukðtesnëje temperatûroje. Nors ATEX direktyva yra nurodomas reglamentas, tarp pranaðumø, priskiriamø áprastai, galima pasakyti:

https://form-explode.eu/lt/Formexplode - Veiksmingas sprendimas raumenų masę be ilgalaikio kankinimo sporto salėje!

uþtikrinti, kad gamybos biurø darbuotojai bûtø saugûs, \ tapriboti ekonominius nuostolius, atsirandanèius dël galimø gedimø aruþtikrinti reikiamà prekybos Europos Sàjungoje prietaisø kokybæ, \ tpasitikëjimo ir sveikatos paslaugø bei atsakingø padaliniø koordinavimas.