Kasos paslaugo apradymas

Pagal patarlæ „kas yra pabaiga yra áprasta“. Nesistenkite su juo nesutikti, ypaè stebëdami Kalëdø tradicijas unikaliose Europos vietose. Taigi, kai, galø gale, prisimenate Amerikà, tokià ðalá, kurià daþnai iðsirenka ið Wùasna? Visø pirma Jungtinës stadijos yra kultûrø ið visos Europos susivienijimas. Ir ðiais laikais terminas yra visiðkai visiðkai komercializuotas, o ðventinë taika ir energija, skirta praleisti laikà su brangiais, suteikia galimybæ pasiruoðti prieð Kalëdas. Kadangi atostogos Jungtinëse Amerikos Valstijose negalëjo stovëti be virðø graþiai suvyniotø dovanø pagal spalvingà, aukðtà Kalëdø eglutæ.Iki Kalëdø laikotarpis Amerikoje persikelia po Padëkos (nukrenta aukðèiausiame lapkrièio ketvirtadiená, taigi vadinamajame „juodame penktadienyje“, nes pardavëjai parduotuvëse pradeda prekiauti prieð Kalëdas. Ðià dienà ankstyvieji paukðèiai gali bûti paimti ið tam tikrø reklamø. Labai daþnai ámanoma, kad produktai bûtø parduodami versle beveik pusiau be porø nuo 3 iki 12 valandø. Kalëdø eglutë ir mokate labai anksti, yra populiarus já nusipirkti ir papuoðti jau tamsoje penktadiená. Tas pats pasakytina ir tais atvejais, kai Lenkijoje amerikieèiai taip pat mano, kad Kalëdø eglutë yra pirmoji apdaila, ir jie taip pat galvoja apie spalvingø þvaigþdþiø, sniego menininkø, Kalëdø Seneliø ir daug kitø figûrø. Tradiciðkai ant stalo yra kvapiøjø þvakiø, ant durø kabanèiø spalvingø vainikø, ant lubø kabanèios miglos.Kai mes greitai raðëme, dovanos yra labai svarbios Amerikoje. Taèiau jûs galite ne tik suteikti grupei ir partneriams, bet ir kaimynams, partneriams ir praeiviams, kad kiekvienas galëtø jaustis susijungianèiø atostogø magija. Labai populiarus ir vertinamas gavëjø raðymo dëþës rankø darbo pyragaièiai. Ir vaikai gauna ið Kalëdø Senelio dovanø, kurie pasiekia stebuklingà rogiø rogæ, palieka maþesnes dovanas kojoms, kabanèioms virð þidinio, o didesnës po Kalëdø egluèiø, valgo paruoðtà tortà ir gurkðnoja su pienu, o paskui skrenda per naktá nuo 24 iki 25. Gruodá aplankyti visus namus.Didþiosios JAV yra labai trumpos. Nors mes vis dar ðvenèiame gruodþio 25–26 d., Amerikieèiai ima dar vienà ilgà darbo savaitæ. Ir, be abejo, prasideda pasiruoðimas Naujøjø metø ir Naujøjø metø iðvakarëms.