Kasos kaina

Mes, mokesèiø mokëtojai, su kasos aparatu, yra beveik tam tikru tempu. Arba taksi, ty maisto sandëliuose, kino teatruose ar didelëse parduotuvëse, arba, galiausiai, vietose, kuriose teikiamos ávairios maþesnës paslaugos. Þinoma, galite keistis be galo. Taip pat pasakykime, kad jei perkame kaþkà internetu, kai gausime paketà - be paties produkto, turëtume gauti gavimà.

Todël tai, kas svarbu, yra tai, kad mokesèiø mokëtojai, kurie dirba sandorius dël asmenø situacijà (kuri nëra ásteigta, taip pat vienodo dydþio ûkininkai - pagal ástatymà - ápareigojimas atlikti kruopðèiai áraðus prekybos nurodytame naudojant kasos aparatus. Praktika rodo, kad vis dëlto jis skiriasi nuo paskutinio.

https://rev-mind-plus.eu/lt/

Bet kà mes darome kaip verslininkà, kai fiskalinis kasos aparatas nustoja veikti? Taip pat paskutinis skonyje beveik paskutiniame tinkamu momentu ... Arba mes esame viena galimybë, kad nebûtø priversti - dël nedideliø prieþasèiø - nuostoliø - pardavimo nutraukimas?

Pagalba nieko nepasiekia kaip rezervinis kasos aparatas. Formuose, kai bus sugadintas deðinës pusës bankas, mokesèiø mokëtojas gali paimti rezerviná rezervà. Þinoma, jei jis turi vienà. Be abejo, formaliu poþiûriu verslininkai neturi tokios pareigos turëti ðiek tiek pertekliniø kasos aparatø. Taèiau jie yra teigiami, ypaè dideliø ir suaugusiø parduotuviø sandëliuose. Iðskirtiniais atvejais, kaip ir pagrindinio bankroto stabilumui, norintiems tæsti pardavimà, gali pasirodyti, kad vienintelis pagrástas sprendimas yra naudoti rezerviná kasos aparatà. Beje, jûs, þinoma, galite skaityti apie tai mene. 111 par. PVM ástatymo 3 straipsnyje.

Finansø ástaigos nesëkmë, be abejo, nëra maloni. Gerai, kad galime iðsaugoti situacijà naudodami rezerviná kasos aparatà. Turëtume visada prisiminti, kad tuo metu, kai mokesèiø mokëtojas nuo pardavimo áraðo uþfiksavo atsargas, jis turëtø apie tai informuoti kompetentingà mokesèiø inspekcijà. Praneðime turëtø bûti pateikti tokie dokumentai: duomenys apie árangos gedimà, taip pat þinios apie atsarginiø atsarginiø árenginiø pakeitimà. Dël rezultatø: svarbu, kad atsargø kasos aparatas atitiktø pardavimo vietà.