Kasos aparatas su kompiuteriu

Kasos aparatas turi bûti naudojamas bet kuriam verslininkui, kuris ketina parduoti prekes ar paslaugas fizinio asmens, kuris nevykdo verslo, atveju. Tuo paèiu metu jis nemano, ar pardavëjas yra PVM mokëtojas, ar panaðiai jis atleidþiamas nuo tokiø atsiskaitymø. Kokie yra fiskalinio kasos ápareigojimai?

Kasos aparato turëjimas pirmiausia turëtø patikrinti, ar privaloma uþregistruoti kasoje, kurioje jis parduodamas. Maþø pardavimø sëkmei, retai atliekamiems, kartais ádomesnis sprendimas greièiausiai yra áraðø áraðymas á dokumentais nesusijusius pardavimus. Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Ástatyme buvo iðimtys dël bûtinybës turëti kasos aparatus, kai yra atleidþiamos nuo pareigos saugoti kasos aparatus.Atminkite, kad perkant pirmàjá kasos aparatà, mes turime teisæ á gràþinimà iki 90% jo skaièiaus, bet ne daugiau kaip septynis ðimtus zlotø. Patogus árenginys klientui ir tiekëjui bus gerai sukonfigûruotas kasos aparatas, todël tai yra didelis produktø ar paslaugø katalogas. Klientui didelë dabartinës formos trûkumas yra tai, kad jis priims kvità, kurá jis duos kaip galimà gràþinimo pagrindà.

https://perle-bleue-night-cream.eu/lt/

Atsakymo á kasos buveinæ pagrindas bus kasos fiskalizavimas. Kà ji tikisi? Tuomet vienintelë ir nuolatinë procedûra yra tai, kad mokesèiø mokëtojo mokesèiø mokëtojo kodas visam laikui priskirtas fiskaliniam moduliui. Þinoma, galime nusipirkti kasos aparatà, o ne atlikti fiskalizacijà, taèiau tokia finansinë suma bus ádarbinta tik fiskaliniu bûdu. Labai svarbu, kad kasos fiskalizavimà atliktø patyræs technikas, sëkmingai ávykus klaidai reikës ásigyti naujà kasos aparatà.

Norint gauti kasos aparato pagrindiná tikslà, iðspausdinti kvitus ir tam tikrà laikà perduoti já klientui, jei jis sukuria pirkimà, ir spausdinti kasdieninæ ataskaità. Kartà per mënesá (pirmàjà kiekvieno mënesio dienà turëtø bûti spausdinama mënesinë ataskaita. Taip pat reikëtø prisiminti privalomà perþiûrà. Jis turëtø bûti pasiektas po 24 mënesiø nuo kasos naudojimo. Turime daugiau informacijos apie tinkamà èekiø ir ataskaitø saugojimà: ástatymø leidëjas verslininkams pristato pareigà penkerius metus saugoti ritiniø ir kasdieniø ataskaitø kopijas, kvitus dvejus metus (nuo mokestiniø metø pabaigos. Taip pat svarbu prisiminti, kad po penkeriø metø verslininkas turëtø privalomai pakeisti kasos modulá.