Kasos 2017 gofinas

Mûsø - ir ne tik Lenkijos - teisinë pareiga uþpildyti visus klausimus, susijusius su fiskaliniu kasos aparatu. Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti sumokëtas uþ fiskalinæ sumà, nes jam reikia sumokëti PVM.

Pirkdami grynøjø pinigø registrà uþdarajai parduotuvei, ðis pirkimas atliekamas pagal specialià paslaugà, kuri yra skirta kasos tvarkymui. Krokuvoje esantys fiskaliniai kasos aparatai yra kambarys, kuriame galite ásigyti bet koká fiskaliná árenginá, labiausiai pritaikytà prie lauko informacijos. & nbsp; Tokios & nbsp; saugyklos darbuotojai ir paslauga & nbsp; turi teisæ pakeisti sumà, uþprogramuotà pagal sumà, kai atitinkamos nuostatos, pagal kurias ateis mokesèiø pakeitimø suma. Tik ágaliota tarnyba gali atlikti bet kokius koregavimus kasoje.

Kasos aparatas yra tik paprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, ir kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà arba kasininkas, turi þinoti, kaip dirbti su blogu kasos aparatu. Paþeistas kasos aparatas turi bûti þinomas kaip lengvai suremontuotas, jokios þalos prieþasties pojûtis ir tai, kaip ði þala veikia tolesnëje parduotuvës veikloje. Gali bûti, pavyzdþiui, blogas spausdintuvas, todël gavimo metu galima pateikti tik teksto fragmentà. Vis dëlto neiðsamus kvitas tikrai gali bûti pretekstas mokesèiø inspekcijai iðduoti ágaliojimà jà iðdavusiai ámonei!

Taigi, kai matome kasos aparato þalà, neturëtume pataisyti jø paèiø. Sugadinti pinigai turëtø bûti laikinai neátraukti á parduotuvës veiklà ir gauti ið papildomo aktyvaus kasos aparato, o jei nëra - uþdaryti parduotuvæ, kol prietaisas bus pataisytas. Dël to, kad kasos gedimas gali trukdyti viso parduotuvës darbui, kasos paslaugos veikia labai lengvai ir stengiasi reguliariai arba kuo greièiau paðalinti trûkumus. Todël nustaèius bet kokius kasos aparato sukûrimo paþeidimus, mes neturime stengtis jà pataisyti natûraliai - kreipkitës á tarnybà ir susisiekite su techninës prieþiûros specialistu arba tiesiogiai pervesti pinigus á tarnybos vietà, þinoma po to, kai já iðjungiate ir uþtikrinate. Tokius procesus turëtume atlikti kuo greièiau, kad defektà bûtø galima iðtaisyti ir kad jie galëtø pasinaudoti kasos funkcijos privalumais.