Jaunikio vertejas

Nors vertimo rinka ðiuo metu plinta su naujausiais talentais (kasmet tûkstanèiai iðtroðkusiø studentø iðeina ið filologijos fakultetø, ypaè sunku rasti geriausià, didþiausià ir ekonomiðkiausià vertëjas.

Viskas, ko reikia, kad pasiûlymai, susijæ su vertimu - arba tomis paèiomis aplinkybëmis, ar þodþiu pateiktomis pastabomis - yra daug, daugelis ið jø nëra didþiuojamës mûsø dëmesiu. Tarkime, kad jûsø susidomëjimo tikslas yra versti anglø kalbà Varðuvoje. Kuris ið jø galime rasti? Kai „nedalyvaujate“ prastos pasiûlos kokybe ir laiku, o svarbiausia, kaip iðvengti klimato nuostoliø ir pinigø? Ðiame tekste bandysime pasakyti apie ðià visumà.

Internete siûlomo pasiûlymo bûklë yra didelis dalykas, kai verèiamas tinkamas vertëjas. Ið anksto turëtume atmesti visus dabartinius pasiûlymus, kuriø turinys sutrumpintas iki trijø ar keturiø sakiniø. Tikrasis vertëjas, kaip anglø filologijos absolventas ar kitas, gali ðiek tiek daugiau pasakyti apie save - ir tokiu bûdu, kuris skatintø potencialø vartotojà laimëti savo paslaugas. Svarbu, kad vertëjo pateiktas pasiûlymas bûtø teisingas ir glaustas, taèiau dabartiniu trumpumu negalime perdëti. Turëtume sutelkti savo nuomonæ apie vertëjus, kurie sako, kokiose temose jie geriausiai jauèiasi, ypaè jei norime iðversti ne kvailà paskaità studijuoti, tai yra universitetà, ir specializuotà tekstà, kuris nori iðversti patirtá (daþnai specializuotas þodynas tikriausiai gyvena iðverstas asmuo, kuris yra neþinomas ðioje srityje, ir verta rasti tà, kuris þinotø, kas jam priklauso. Vertimo biure verta ieðkoti teisingo vertëjo.

Kita svarbi iðimtis - vertëjo laikinumas - svarbu, kad jis per trumpà laikà mums verstø vertimà. Daþnai galite susitikti su vertëjais, kurie uþ prieinamà pasiûlymà nieko nekalbama apie ágyvendinimo etapo faktà. Bûtø klaidinga naudoti jø pagalbà (nebent mes juos iðsiaiðkiname, kai mes gauname darbà. Jei jis nori mums laiko, mes taip pat nerûpi klausytis pasiteisinimø dël tos paèios ligos ar skaldytø kojø, geriau investuoti á patikimà þmogø. Èia mes naudojame viskà apie teiginá: ávertinkite pasiûlymo patikimumà. Jei matome, kad jos tëvas ádëjo daug laiko tai padaryti, galime ásitikinti, kad jis rûpinasi savo klientais.