J agulos paragono parduotuves gyvena ilgiau

Visi þinome nedidelá popieriaus lapà, kurá gavome ið kasininko. Taèiau nedaugelis þmoniø þino, kokie duomenys ið finansø ástaigos sàskaitos yra tikrai praktiðki mums, ir kurioje svarbi vieta, kur jà rasti, jau nekalbant apie tai, kas yra teisinga.

Pirmas dalykas, kuris ateina pas mus, yra prekës vertë - ir taip yra neáprastai didelë asociacija. Pirkimo kaina visada nëra viskas. Informacija apie sàskaità ið kasos rodo mums, kas, be paties produkto kainos, yra iðreikðta suma, kurià turime sumokëti kasoje. Kitaip tariant, be kainos su jau átraukta marþa, taip pat konkreèiø mokesèiø sumos yra nurodytos procentais ir visos produkto kainos iðlaidos.

Tai tik pradþia. Kitas svarbus spaudinio taðkas yra parduotuvës, kurioje pirkome prekæ, adresas ir jo mokesèiø identifikavimo numeris (NIP. Suprasdami ðiuos naujus produktus, þinosime, kà mes ketiname uþregistruoti, jei ásigysime, pavyzdþiui, sugadintà árangà arba turësime gràþinti pasibaigusià maisto prekæ. Net jei pardavimo vieta nëra kieta, taip pat yra karðtø ðunø slenksèio, paskutinëje medþiagoje rasime mokesèiø mokëtojo sëdynës adresà ir gebësime já lengvai rasti.

Informacija apie sàskaità ið kasos taip pat parodo tikslø pardavimo laikà. Tai tikriausiai yra vienas didþiausiø veiksniø vartotojø poþiûriu. Dël to pirkimø árodymas aiðkiai parodo, kada jis buvo paimtas, ir nedelsiant paðalina galimus neaiðkumus, susijusius su bûtinybe pateikti skundà. Bûtent dël ðios temos ðiandien árenginio garantinio remonto kursas yra toks paprastas. & Nbsp; „Posnet“ kasos aparatas idealiai tinka pardavimams áraðyti ir teisingiems pirkimo kvitus spausdinti.

Be turinio, kuris pirmiausia skirtas klientui, reklamà kasos èekyje taip pat svarbu mokesèiø inspekcijoms. Veikiant verslo kampanijai daugiausia dëmesio skiriama mokesèiø poreikiui. Ðiuo poþiûriu numeris yra atspausdintas ant bet kokio gavimo, kuris garantuoja lengvesnæ kontrolæ jo uþbaigimo atveju.Papildomas elementas, kurá verta paminëti, yra priemoniø, kurioms buvo suteiktas sandoris, apraðymas - tai yra grynaisiais pinigais arba mokëjimo kortele. Tai þymiai pagerina apskaitos ir skaièiavimo rezultatus mokesèiø inspekcijoje.Tokiu bûdu þinios apie sàskaità ið kasos yra paradoksaliai labai svarbios. Dar svarbiau - ne tik kuriant ekonominæ kampanijà, bet ir biurams ir, svarbiausia, vienam vartotojui.