Hi tec drabuthio gamintojas

Ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojø kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai parengë sukaupiamam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo grieþèiausiu bûdu ir pilnumas baigësi be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai natûralius ir ðviesius audinius, kuriø spalvos buvo spalvingos, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais maxi sijonais, suskaldytais ant nërimo. Ðalia jø taip pat buvo nëriniø, romantiðkø sukneliø ir palaidinukës efektas su brûkðneliais ir siuvinëtais bikinais. Vasaros drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotais nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos ðiam tikslui buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo anonimiðkumà. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus pervestos á privaèià vaikø namà. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius praktinius veiksmus, áskaitant tam tikrus veiksmus. Jos savininkai jau keletà kartø pardavë savo produktus, o aukciono objektas buvo netgi apsilankymas kitoje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausia kolekcija atvyks á namus nuo geguþës. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kuri neabejotinai bûtø kolekcijos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Mûsø drabuþiø prekës þenklas yra unikalus tarp svarbiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, naujajame prieð daugelá geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kaskart ir dabar prekës þenklas turi kolekcijas mainais su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad dar prieð parduotuvës pradþià tie, kurie jau yra eilëje, yra pasirengæ tik vienà rytà. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos poveikis daugelá metø greitai sulaukë didelës sëkmës tarp klientø, be to, ðalyje, kai ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, neatrodo, kad jame buvo gauta atlygio galia, ir kurios bando, kad medþiagos bûtø aukðèiausios kainos.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai