Gok mados dizaineris

Ðá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekspozicija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, norëdamas pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiu sezonu. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausias komponentas, o pilnumas buvo daromas be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai efektyvius ir erdvius audinius su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai þavëjo erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo kainomis. Ðalia jø taip pat buvo nëriniø, romantiðkø sukneliø ir palaidinukës efektas su brûkðneliais ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, specialiai sukurtas naujai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Ið ðio pardavimo gautos pajamos bus þinomos kaip ðeimos namai. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius vertingus ir paprastus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai gráþo á savo gaminiø pardavimà ir kaip aukciono objektas net apsilankë bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus pristatyta parduotuvëse tik geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas apsvarstys galimybæ sukurti kompiuterinæ prekybà, kurioje kolekcijos bûtø akivaizdþios, iðskyrus stacionarias ámones.Jos drabuþiø pavadinimas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø regione. Ji turi nedaug gamyklø bet kuriame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, tarp jø ir labiausiai efektyvûs siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Kiekvienà kartà ði kompanija kuria kolekcijas su lenkø dizaineriais. Þinoma, ðiose kolekcijose aptariamas greitas atpaþinimas, kad prieð atidarant parduotuvæ, vienà rytà pasiruoðæ jie sukasi ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta vienà dienà.Straipsniai ið ðios institucijos daugelá metø yra labai sëkmingi tarp vartotojø ir pasaulyje, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, neatrodo, kad ji paminëtø daugybæ gautø apdovanojimø ir uþtikrina, kad rezultatai bûtø aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Apsauginë apranga, vienkartinë medicina