Ginekologas ir gydytojai 16

Ginekologija eina á prieká. Yra vis naujesniø sistemø þmogaus organizmui. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Rimta problema tarp lytiniø santykiø moterø yra gimdos kaklelio vëþys, kuris ankstyvuoju jø aptikimo etapu yra visiðkai iðgydomas.

Visada sëkmingai pastebëdami nerimà kelianèius simptomus, kurie gali bûti tokios ligos raktas, turite nedelsdami uþsiregistruoti pas gydytojà kolposkoope, kad bûtø iðvengta ligos. Sunkumo ir simptomø nebuvimo pasekmë tikriausiai yra gimdos sprendimas.

Toks tyrimas daromas naudojant kolposkopà. Nëra nieko naujo, kaip mikroskopas su speculum. Spekuliumas áterpiamas á makðtá su gera priemone, kad bûtø galima patikrinti makðties reakcijà. Ðis mikroskopas pasieks paskutinájá, kad gautø trimatá efektà ir tuo paèiu metu padidintø alyvà iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø tinkamai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø galima atidþiai ávertinti, ar yra kokiø nors pokyèiø. Reikia prisiminti, kad jums reikia pasirengti tyrimui. Ginekologas tikriausiai nurodys pacientui, kaip elgtis prieð egzaminà. Visø pirma, vienà savaitæ prieð planuojamà tyrimà reikia atleisti nuo fiziniø kontaktø ir ginekologinës patirties.

Moteris gauna kolposkopà, paprastai dirbanèià su profesionalia ginekologine këdë. Toks tyrimas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei pelnas kelia nerimà, ginekologas gali uþsisakyti gimdos atkarpà, tuomet turësite tam tikrà laikà pasitraukti ið bet kokio fizinio aktyvumo, nes jis bus turtingas, kad jaustøsi labai sunkiai. Ðio árankio atveju ergonominiai parametrai yra svarbûs, nes tuo metu jis yra darbinis árenginys.