Fiskalinis kasos aparatas vaikams

Ávedus naujus ribojanèius reikalavimus dël kasos aparatø, vidutiniø ámoniø tikslas yra juos nustatyti. Kiekviena ámonë, kurios metinës pajamos virðija 20 000 PLN yra pareiga registruotis fiskaliniame árenginyje.

Tuo atveju, kai veikla prasidëjo metø tvarka, piniginë riba, ið kurios ji iðskaidoma ið apskaitos kasoje, pateikiama proporcingai per metus atlikto darbo apimèiai.Klube, kuriame yra ta pati maþø ámoniø grupë, yra priversta ásigyti kasos aparatus. Tokiais atvejais paprastai neámanoma ásigyti dideliø, sudëtingø kasos aparatø, nes tokiø ámoniø savininkai tam tikru metu ieðko santaupø. Krokuvos fiskaliniai kasos aparatai siûlo specialiai vietiniams verslininkams skirtus árenginius. Ðiuo metu investuotojas turi atlikti tyrimus, kuriuos jis tikisi ið kasos, ir kokiomis sàlygomis bus naudojamas kasos aparatas. Tokiø kasos aparatø pasiûla yra netgi plati. Bendrovës savininkas skaièiuoja, kà pasirinkti. Tokie kasos aparatai atsiduria nedideliu skaièiumi ir maþesniø funkcijø. Kainos svyruoja nuo keliø ðimtø zlotø iki maþdaug pusantro tûkstanèio. Naudinga neðiojamoje rinkos aikðtëje, kuri gali bûti susijusi su pardavimo sàlygomis lengvai supanèioje erdvëje, kurioje pardavëjas turi nuolat judëti, ir yra tokiø, kurios yra paraðytos naudojimo kryptimis tose vietose, kur galite nustatyti tokià sumà. Ðiø numeriø pavyzdyje gamintojas daþnai pateikia tinkamà temperatûrà, kurioje gali bûti atliekamas kiekis, nes jis ne visada gali bûti naudojamas esant labai ilgai uþðalimo temperatûrai. Be to, tokie kasos aparatai turi vandeniui atsparias klaviatûras lietaus atveju.

Jaunø verslininkø kasa turi maþai galimybiø. Kaip ir kiekvienas kasos aparatas, jis sukuria kvitø kopijas, á kurias reikia atsiþvelgti pateikiant mokesèiø inspekcijai. Faktas, kad jauniausieji paprastai yra aprûpinti elektroninëmis kopijomis, yra kompaktiðkas pinigø dydþiø. Didesniais kiekiais yra galimybë spausdinti dublikatà ant kito popieriaus ritinio.

Tokiuose kasose yra funkcijø mygtukai, taip pat galimybë iðsaugoti prekiø bazæ. Ðie dideli kasos aparatai gali bûti naudojami su kompiuteriu, prijungti brûkðniniø kodø skaitytuvus arba elektronines svarstykles. Be to, taip pat galima integruoti kasos aparatus á mokëjimo terminalà. Dël visø ðiø galimybiø net ir maþos ámonës gali leisti patogiai tvarkyti pardavimo áraðus.