Fiscal youtube kasetes

Naudodamiesi kasos aparatais, mes esame kiekvienoje parduotuvëje arba prekybos centre - þodþiu, kur dominuoja maþmeninë prekyba. Bet nuo pat pradþiø. Kà tuomet turi fiskalinis kasos aparatas?

Kasos aparatai taip pat þinomi kaip kasos aparatai, todël nenuostabu, kaip elektroninis árankis, dël kurio mes galime matyti ðiltø mokesèiø ir PVM, gaunamø maþmeninës prekybos, judëjimà ir tarifus. Pasaulyje yra fiskaliniø prietaisø, kurie neturi fiskalinës atminties, o duomenys apie pirkimus yra suvokiami saugioje uþsienio atmintyje.

Dabar Lenkijoje kasos aparatai yra dekoruoti fiskaliniu poþiûriu su OTP charakteristikomis (vienkartinis programavimas, kurie yra þinomi dël unikalaus numerio, kuriame grynoji suma ir mokestis priskiriami pardavimo datai. Þinoma, bendra mokesèiø suma ir bruto kaina yra nurodytos iki paskutinës.

Kaseèiø skyrius.Dël kasos aparatø konstrukcijos jie gali naudotis daþniais Elektroninio kasos aparato kasos aparatais (ECR, kurie:- bendradarbiauti su kompiuteriais;- jie yra fiskaliniai spausdintuvai;- tai kompiuterio kasos aparatai;- POS / EPOS sistemos (pardavimo taðkas / elektroninis prekybos taðkas;- jie yra grynøjø pinigø terminalai.

Sistemos, kurios paimamos kiðenëse, skiriasi abiejose pagrindinëse sistemose:- autonominiø sistemø (pinigø darbo programos ir taikomøjø programø savyje pinigø, pavyzdþiui, POS, Rinkinyje, iðsami duomenø bazë, prekiø PLU kodø sàraðo, produktø pavadinimø priskirtas simbolis raidës PTU mokesèiø tarifus (mokesèiø uþ produktus, bet paslaugø;- sistemos remiasi kompiuterio (per pastaràjá vertus, bet trûksta skaitinæ klaviatûrà fiskalinis spausdintuvas yra keletas klaviðø spausdinti dienos fiskalinæ ataskaità Pardavimai vertus prasideda ðiandien naudoja atvirà taikomøjø programø kompiuteryje, kuris turi instrukcijø mokesèiø kontrolës komplektas..

firma