Drabuthio gamintojas gt

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie svajojo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume susitikti net su maþomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas ðou gyveno maþiausiai detaliø ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Savo vaidmenyse buvo naudojami tik laukiniai ir subtilûs audiniai su maþomis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið viso sukurto nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè paskutinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo iðpirkti keli naujausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus suteiktos jûsø paèiø vaikø namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius labdaros ir ekonominius veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai gráþo á savo produktø aukcionà ir kaip sandorio objektas buvo netgi lankymasis ðviesioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija prisijungs geguþës mën. Pradþioje. Be to, jis informavo, kad pavadinimas apsvarstys galimybæ sukurti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje bûtø aktyvios skirtingos kolekcijos nei stacionariuose parduotuvëse.Jos drabuþiø nuosavybë yra gera viena ið tikriausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visuose regionuose yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà bendrovë vykdo kolekcijas bendravimo su þinomais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos puikiai pripaþásta, kad netgi prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie jau yra pasiruoðæ ryte, sudaro ilgas eiles. Ðios kolekcijos yra iðduodamos ðià ypatingà dienà.Ðios organizacijos produktai jau daugelá metø labai populiarûs tarp gavëjø, taip pat ir regione, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir tai, kaip jie pripaþásta, kad temos yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai SPA drabuþiai