Chanel mados dou 2016

Patrauklus ðeðtadiená vyko patrauklus naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø sumà, norëdami pamatyti, kà dizaineriai baigë integruoti. Tarp auditorijos galëtume susitikti net su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Ðou buvo rafinuotas ploniausiu faktu ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami tik nedideli ir ðviesûs aukðtos spalvos audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, visiðkai paruoðti nërimui. Tarp jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Ðiltiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po parodos ðiam tikslui buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami drabuþiai ir apranga ið sveikiausio rinkinio. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus pastebimos privaèiame vaikø globos namuose. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai pritaria ávairiems veiksmams, kurie yra lengvi ir brangûs. Jos vartotojai jau daug kartø paliko savo produktus aukcionuose, ir vienu metu aukciono objektas buvo netgi paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas spaudai mums sakë, kad naujausias kolekcijas ðiandien pasieks geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja ásteigti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø pageidautina rinkti skirtingas kolekcijas nei stacionariosiose parduotuvëse.Ðeimos mados prekës þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø visame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, praeityje daugiausia daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà tam tikrà laikotarpá kompanija kolekcijas gamina tik su graþiais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos, be abejo, labai vertinamos, kad prieð pat parduotuvës atidarymà jau ryte jau didëja eilës. Ðios kolekcijos naudojamos tà paèià dienà.Ðios kompanijos produktai nuo daugelio metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir regione, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti pasitenkinimo, kurià ji gavo, ir kurià jie pripaþásta, kad produktai yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai medicininiai drabuþiai