Ceidg 1 amones uthdarymas

Jei norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime bûti suinteresuoti ne tik su darbu, bet ir kasos aparatu. Nereikia pamirðti apie tai, þinoma, nepaisant to, kad mes reaguojame kaip ðnipas, kuris tikrina mûsø apyvartà vertingais ir kas pateiks jà visoms mokesèiø tarnyboms, kai iðkils tokia problema.

Kasos aparatas ir apdailos darbai? Ðá renginá tikriausiai nustato daugelis verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis nustatyta 2013 m. Kovo 14 d. Finansø ministro ástatyme dël kasos aparatø. Beje, nuostatos reguliuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net nuo to momento, kai já sukûrë gamintojas. Jie reguliuoja patá ðio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Tada pagal reglamento principà privalome periodiðkai atlikti kasdienæ ir fiskalinæ ataskaità, per 7 dienas nuo kasos operacijos pabaigos, turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui, kad atliktume darbà skaityti fiskaliná kasà. Mes taip pat turime gràþinti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti kasos registrà ið sàraðø. Galø gale, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità uþ bet koká kasos darbo laikotarpá. Jûs turite atlikti einamàjá darbà dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Reglamente reikalaujama parengti protokolà, kad bûtø galima perskaityti kasos atminties turiná.Kaip galite atspëti, ataskaitos galiausiai palyginamos su kasos skaitymu su dabartine ataskaita, kuri buvo perduota mënesinëmis ar ketvirèio sutartimis. Kad bûtø iðvengta pernelyg graþios padëties, programa spausdins ataskaità apie pardavimo laikotarpá, kurá sujungsite su paprastomis PVM deklaracijomis. Jei naudosite klaidà, naudosite viltá pataisyti.Taip pat verta pridurti, kad kurdami praðymà biuro vadovui apie fiskalinës atminties skaitymo darbà, perduodame informacijà arba, kaip mokesèiø mokëtojas, skiriame pagalbà uþ fiskalinæ sumà. Turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei kasos aparatas buvo naudojamas trumpiau nei 3 metus, privalome gràþinti pinigus, kuriuos ásigijome kasoje.Kaip matote, akcijø ir kasos aparatø pabaiga yra konkreti ámonë, kurià turësite priimti. Jei veiklos pabaiga ir vienintelis kasos likvidavimas ávyko per maþiau nei 3 metus - mums reikës pagalbos, kurià gavome uþ fiskalinæ sumà.