Ceag avarinio apdvietimo sistema

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Veiksmingas lieknėjimo sprendimas, nereikalaujantis išsiurbti riebalų

Avarinës apðvietimo sistemos yra labai brangus asmuo pramonëje. Gamybos salëse, kuriose darbuotojai dirba su turimomis judamosiomis dalimis, staigaus apðvietimo trûkumo atveju jie gali nuolat sugadinti ir netgi kelti pavojø jø gyvenimui. Galios praradimo metu prietaisai nustos veikti, taèiau varikliai, paspartinti iki dideliø apsisukimø, sustos tik po keliø momentø nuo dabartinio efekto nutraukimo.

Pavyzdþiui, dabartinëse institucijose, kur ádiegtos sistemos, kurios automatiðkai slopina judanèiø komponentø darbà, atjungus átampà, jø uþbaigimas beveik nëra tiesioginis. Siekiant iðvengti tokiø ávykiø, reikëtø naudoti avarinio apðvietimo sistemas. Jie yra suskirstyti á tolimus tipus, taèiau kiekvieno ið jø uþduotis yra iðlaikyti patalpø apðvietimà tam tikrà akimirkà po elektros tiekimo sutrikimo. Dël to darbuotojai gali saugiai sustabdyti maðinas, o gaisro atveju - lengvai palikti pastatà.

Populiariausia avarinë apðvietimo sistema, gera ne tik ðiame sektoriuje, bet ir gyvenamuosiuose rajonuose, yra specialios apðvietimo sistemos. Avarinio apðvietimo ðviestuvo laikiklyje yra nedidelis ámontuotas akumuliatorius, kuris saugo elektros energijà áprastai árenginio eksploatavimo metu. Staigaus elektros energijos tiekimo sutrikimo metu speciali elektroninë grandinë perjungia ðviestuvo maitinimà á energijà ið akumuliatoriaus. Ðviesa ásijungia á taðkà, kuriame pasirinkta baterija. Ðviestuvo sistema yra ta, kad tam tikros funkcijos, pvz., Maþø baterijø, tik keliolika, o kartais ir tik kelios minutës apðvietimo.

Kitas bûdas, kurá galima ágyvendinti ðiame sektoriuje, yra rasti papildomà patalpà, kurioje árengti dideli akumuliatoriai ir kontroliniai junginiai. Jûs galite naudoti ir naudoti generatoriø, kodël ne tik avarinis apðvietimas galës dirbti daug valandø, bet energija bus turtinga, taèiau suteiks savo árenginiams, pvz., Kompiuteriams ar kai kurioms maðinoms.