Batmano kudikio drabuthiai

Tikrasis sprogimo pavojus kyla dël oro dulkiø ávairiomis dulkëmis. Tada jie gali bûti pagaminti ið medþio, smulkiø anglies dulkiø ar milteliø daþø. Dël didelës smulkiø ávairiø kilmës dulkiø grûdø koncentracijos gali susidaryti sprogimas. Tikëtina, kad uþsidegimas atsiranda dël atviros ugnies, elektros kibirkðèiø, elektrostatiniø sroviø ar maðinø elementø, kurie yra ðildomi iki didelës temperatûros.

Siekiant sumaþinti sprogimo ir sprogimo rizikà, reikalingos dulkiø iðtraukimo sistemos, o didþiausià dulkiø surinkimo árenginiø efektyvumà uþtikrina vietiniai iðëjimai, kurie gali bûti savaime palaikomi ginklai, èiulpai ar karnizai, kurie saugomi ðalia terðalø iðmetimo ðaltinio. Kiekvienas dulkiø klasteris turi bûti nuimamas reguliariai, kad dulkës neiðkristø ir nenutrûktø. Nepaprastai svarbu iðvalyti dulkiø konteinerá.

Dulkinimo árenginiai turi bûti bendri su „ATEX“ direktyva. Yra gerbëjø ir filtrø, kurie yra bendri su tinkamais standartais. Atex (atex diegimas pradinëje versijoje sutelkiamas á sprogimo plokðtes, kuriose yra atsparus sprogimui filtras. Filtrai gali bûti vieni arba gali bûti suformuoti, kad jie bûtø daþnai naudojami.Dël nedidelës konstrukcijos sprogimo membrana padalijama, á atmosferà patenka sprogiosios dujos, kad filtras nebûtø paþeistas.

Papildoma áranga dulkiø iðtraukimo sistemoms gali bûti naudojama kibirkðèiø ar naujø sistemø gesinimui, kad uþdegtø kibirkðtis árengimo patalpoje naudojant anglies dioksidà. Gràþinimo sklendës turi bûti iðdëstytos ant filtro tiekiamø ventiliacijos kanalø. Sklendþiø uþduotis yra apsaugoti liepsnos plitimà árenginyje.