Atheminimas ir neutralizavimas

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis yra sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà dël elektrostatinës kibirkðties padidëjimo. Jis daþniausiai gràþinamas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo dydþiu.

https://movement-system.eu/lt/Motion Free - Progresavimo formulė judesio sistemos efektyvumui!

Elektrostatinis áþeminimas, kuris yra kitoks skaièius. Sunkiausi ir ðiek tiek sudëtingesni modeliai yra iðreikðti nuo áþeminimo gnybto taip pat ið laidininko. Galingesni ir technologiðkai paþangesni yra áþeminimo bûklës apsauga kûno viduje, dël to galima iðduoti arba transportuoti gaminá, kai áþeminimas yra tinkamai prijungtas.

Elektrostatiniai áþeminimo elementai daþniausiai naudojami pakrovant ar iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines, vadinamàsias dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Pripildant arba iðtuðtinant cisternas su kitu turiniu (pvz., Talpyklomis su milteliais, granulëmis, skysèiais, galima sukurti pavojingus elektrostatinius krûvius. Jø kûrimo ðaltinis tikriausiai taip pat gyvas maiðant, pumpuojant ar purðkiant degias medþiagas. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant ar atskiriant atskiras daleles. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Dël greito kontakto su þemës ar neuþpildytu taikiniu gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus veikiamas kibirkðties konstrukcijoje.Nesugebëjimas rûpintis kibirkðèiø iðleidimu gali uþsidegti dujø ir oro miðiniu, o tai reiðkia sprogimà ar blogà sprogimà. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.