Apskaitos biuras trzebinia

Apskaitos tarnyba, kaip ûkio subjektas, teikia apskaitos paslaugas, tvarkydama þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentus. Ðios paslaugos priskiriamos kitø ûkio subjektø ir organizacijø, taip pat fiziniø asmenø atveju.Pasiraðydamas sutartá, rangovas, tai yra apskaitos tarnyba, apima su mokesèiø ástatymø ágyvendinimu, geru darbu, taip pat su socialiniu draudimu susijusias teises.

„Optima Biuro Rachunkowe“ buvo sukurta siekiant supaprastinti apskaitos tarnybø darbà, atliekant serijines kitas operacijas. „Optima“ modulis yra glaudþiai susijæs su apskaitos tarnyba, todël kiekvienà informacijà galima reguliariai atnaujinti ir sinchronizuoti. Tai padeda buhalteriui pradëti verslà be papildomo prisijungimo.Atsiþvelgiant á ámonës stiprumà ir pobûdá, galite naudoti ávairius modulius, átrauktus á „Optima“ apskaitos programà.Pavyzdþiui, „Tax Book“ modulis leidþia ámonëms teikti tiesiogines apskaitos paslaugas. Leisti indëlius iþdo pavadinime, kartu su moderniausiomis taisyklëmis. Kitas prekybos knygos elementas leidþia iðlaikyti knygas pagal naujausià apskaitos ástatymà. Apskaitos procesai yra automatizuoti. Ðis elementas áraðo PVM. Ji taip pat leidþia siøsti deklaracijas elektroniniu bûdu.Kitas ilgalaikio turto elementas suteikia galimybæ apskaitos biurams saugoti pirkëjo ilgalaikio turto apskaità, taip pat teisingas ir psichologines vertybes. Tai leidþia daugiau nusidëvëjimo nusidëvëjimo. Ji taip pat automatiðkai registruoja nusidëvëjimo sànaudas ir registruoja ilgalaikio turto istorijà.HR ir darbo uþmokesèio modulis kaupia ir iðduoda mokesèiø deklaracijas, apskaièiuoja ZUS ámokas. Tai leidþia apskaitos ástaigoms iðlaikyti visà personalo ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentacijà. Bendradarbiauja su Pùatnik programa. Jis pataiso darbo uþmokestá ir siunèia mokesèiø inspekcijai deklaracijas. Visa tai vyksta pagal naujausius reglamentus, kurie nuolat atnaujinami.Optima programa yra daþniausiai pasirinkta apskaitos tarnybø ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis yra nedviprasmiðkas stacionarioje grupëje ir paslaugø forma prieinama internete.