Apareigojimas pirkti kasa

Vykdome parduotuvæ, kurioje apyvarta registruojama kasoje. Labai daþnai klientai nori pirkti uþ ásigytas prekes uþsienio valiuta, daugiausia eurais. Ar kasoje esantis registras yra papildomas?

Klube su menu. 111 par. PVM ástatymo 3a punkto 1 papunktis, apskaitos tvarkymas naudojant kasos aparatus, PVM mokëtojai yra ápareigoti ið bet kurio pardavimo gauti fiskalinio èekio arba sàskaitos faktûros spaudà, taip pat tvarkyti spausdintà dokumentà klientui.

10 paragrafo 1 dalyje. 1 punkto 14 papunktis dël techniniø sàlygø, panaðiai kaip ir § 8 par. Kasos aparato reglamento 1 punkte, kuriame yra duomenys, kurie turëtø bûti gaunami fiskaliniu bûdu, privalome reikðti, kad valiuta, kurioje buvo uþregistruotas pardavimas, bent jau uþ visà bendrosios pardavimo sumà.

Fresh FingersFresh Fingers Veiksmingas kovos su mikozės preparatas, skirtas kojų ir nagų odai prižiūrėti

Taèiau pagrindiniai kriterijai ir techninës sàlygos, kurias turi atlikti kasos aparatai, yra áraðyti reglamento 2 straipsnyje dël techniniø sàlygø.

Taip, pagal § 14 paragrafà. Pagal ðio reglamento 1 straipsná prekybos programoje turi bûti numatyta: funkcija: leisti mokesèiø mokëtojui keisti valiutos, kurioje yra uþregistruotas pardavimas, pavadinimà arba jo santrumpà ir ið anksto programuoti nurodytà pakeitimà ávedant pakeitimo laikà ir laikà; uþfiksuoti laikà ir laikà, per kurá fiskaliniu poþiûriu reikia pradëti pardavimø apskaità kitoje valiuta, ir paversti bendrosios pardavimo sumos sumà á tolimas valiutas, pagal kurias konversijos rezultatas pagal iðlaidø ir atsiskaitymo nurodymà fiskaliniame sàskaitoje nustatomas fiskaliniu logotipu su atitinkamomis valiutomis; perskaièiavimas turi bûti atliekamas ne maþiau kaip ðeðiø deðimtøjø tikslumu ir konversijos rezultatas turi bûti suapvalintas iki dviejø skaièiø po kablelio.

Ir paþymint uþsienio valiutos pavadinimø santrumpà, naudojami Lenkijos nacionalinio banko naudojami þenklai.

Taigi, jei mokesèiø mokëtojas turi idëjà parduoti prekes vartotojø, kurie moka mokestá uþsienio valiuta, darbui, todël ið esmës privalo mokëti fiskalinius pinigus, organizuotus pagal vaidmená, kuris leis konvertuoti valiutos kursà.

Ið formø, kurios buvo pakartotos klausime, galime daryti iðvadà, kad prizas uþ ásigytus produktus laikomas gyvenimu eurais, kai sutarties vertë atsispindës zlotyse. PVM reglamentuojantys reglamentai nereglamentuoja, koks valiutos kursas turi bûti taikomas zloto sumai paversti eurais.