20 meto psichologija

Oro dulkiø sàlygomis patartina naudoti prietaisus su ATEX sertifikatu ir konstrukcijomis, suprojektuotomis ir pagamintomis kartu su ATEX principu, veikianèiu ES.

Praktiðkai, dulkinant su daþø milteliais, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, patartina tinkamai paðalinti dulkes. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina daugumà pavojø, taèiau jis turi bûti tinkamai iðvystytas ir galbût geri technologiniai, technologiniai ir procedûriniai sprendimai turi bûti visiðkai veiksmingi. Kokie sprendimai?

ATEX dulkiø ðalinimas praktiðkaiDarbe sukuriamas dulkiø ðalinimas ATEX (kaip ir Europos direktyvose:- vietiniø iðmetamøjø terðalø, kurie turëtø bûti árengti ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, naudojimas yra tvirtinimo rankenëlës, pramoniniai gaubtai arba specialûs suckers, \ t- reguliarus dulkiø surinkimo dulkiø surinkimas (siekiant apþiûrëti stakles, ðiuo poþiûriu turëtø bûti naudojami pramoniniai dulkiø siurbliai, \ t- geras darbiniø árankiø ir individualaus dulkiø surinkimo sistemos áþeminimas, nes jis retai gali sukelti elektrostatinius krûvius - áþeminimas neleidþia tokiam ávykiui,- tinkamà dulkiø surinkimo kanalø konstrukcijà ir jø apsaugà nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø ðalinimo árenginiø, suprojektuotø pagal ATEX informacijà, naudojimas ir atitinkami sertifikatai.Norint uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemos yra verti- namos modifikavimo metu, kai gaisro ir (arba gaisro gesinimo árenginiai yra árenginiø viduje.